Wykaz skrótów bibliograficznych

 • Bałaban, Żydowskie miasto – M. Bałaban, Żydowskie miasto w Lublinie, Lublin 1991.
 • Bersohn – M. Bersohn, Dyplomatariusz dotyczący Żydów w dawnej Polsce na źródłach archiwalnych osnuty (1388-1782), Warszawa 1910.
 • Białkowski, Lublin – Leon Białkowski, Lublin na starych szlakach handlowych, „Pamiętnik Lubelski”, t. III, Lublin 1938, s.288-293.
 • Dąbrowski, Cech haftarzy – S. Dąbrowski, Cech haftarzy lubelskich w XVII wieku, „Pamiętnik Lu­belski”, t. II, Lublin 1935, s.218-232.
 • Dzieje Lublina – Dzieje Lublina, Próba syntezy, Lublin 1965.
 • Gadacz, Słownik kapucynów – Gadacz Jan Ludwik, Słownik polskich kapucynów, t. I-II, Wrocław 1985-1986.
 • Gumowski – Gumowski Marian, Pieczęcie królów polskich. Zebrał i opisał i reprodukcjami światłodrukowemi opatrzył dr…, Kraków 1910.
 • Hemperek, Oficjalat – Hemperek Piotr, Oficjalat okręgowy w Lublinie XV-XVIII w., Lublin 1974.
 • Hoff, Lublins – Hoff Erwin, Lublins Gründungshandfesten zu deutschem Recht 1317/1342 mit Beiträgen zur Schrift- und Siegelentwicklung unter den letzten Piasten in Polen, Krakau 1942.
 • Jewish Privileges – Jewish Privileges in the Polish commonwealth, wyd. Jacob Goldberg, Jerusalem 1985.
 • Kamiński, Z dziejów konfraternii kupieckiej – Kamiński Jan, Z dziejów konfraternii kupieckiej, Lublin 1925.
 • Kamiński, Z przeszłości rzemiosła piekarskiego – Kamiński Jan, Z przeszłości rzemiosła piekarskiego w Lublinie, Lublin 1932.
 • Kat. Łopac. – Katalog rękopisów Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, cz.I-II, oprac. Aleksander Jaworowski, Lublin 1913-1917; cz.III, oprac. Wanda Szwarcówna, Lublin 1964.
 • Katalog – Trojanowska Maria, Katalog pieczęci miasta Lublina od roku 1317 do roku 1811, „Archeion”, 60(1974), s.104-123.
 • KDMłp. – Kodeks Dyplomatyczny Małopolski, zob. Bibliografia, nr 20.
 • Kuraś, Słownik historyczno-geograficzny – Kuraś S., Słownik historyczno-geograficzny województwa lubelskiego w śre­dniowieczu, /w:/ Dzieje Lubelszczyzny, t. III, Warszawa 1983
 • Lauda – Lauda miejskie lubelskie XVII w., wyd. Jan Riabinin, Lublin 1934.
 • Lublin w dokumencie – Lublin w dokumencie 1317-1967, oprać. Franciszek Cieślak, Henryk Gawarecki, Maria Stankowa, Lublin 1976.
 • Lublin 1317-1967 – Lublin 1317-1967. Pod red. Henryka Zinsa, Lublin 1967.
 • Łopaciński, Przyczynek – Łopaciński Hieronim, Przyczynek do dziejów wodociągu w mieście Lublinie. Najdawniejszy dokument z roku 1506. [w:] Dla sierot. Książka zbiorowa, War­szawa 1897, s.105-108..
 • Łopaciński, Z dziejów cechu mularskiego – Łopaciński H., Z dziejów cechu mularskiego i kamieniarskiego w Lublinie.[w:] Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce, t.6, Kraków 1900, s.223-231.
 • Mazurkiewicz, Jurydyki – Mazurkiewicz Józef, Jurydyki lubelskie, Wrocław 1956.
 • MRPS – Matricularum Regni Poloniae Summaria, t.I-IV, wyd. Teodor Wierzbowski, Warszawa 1905-1910; t.V, wyd. Józef Płocha, Antoni Rybarski, Irena Sułkowska, Warszawa 1961.
 • Mencel, Archiwum – Mencel Tadeusz, Archiwum Akt Dawnych w Lublinie (1827-1886), „Rocznik Lubelski”, 1(1958), s. 7-36.
 • Myśliński, Lublin – Myśliński Kazimierz, Lublin a handel Wrocławia z Rusią w XIV i XV w., „Rocznik Lubelski”, 3(1960), s. 5-36.
 • Myśliński, Wójt dziedziczny – Myśliński K., Wójt dziedziczny i rada miejska w Lublinie 1317-1504, Lublin 1962.
 • Nowak, Rzemiosło lubelskie – Nowak Bożena, Rzemiosło Lublina od XIV do połowy XVI wieku, Lublin 1991.
 • Osady zaginione – Wojciechowski Stefan, Sochacka A., Szczygieł R., Osady zaginione i o zmienio­nych nazwach historycznego województwa lubelskiego, /w:/ Dzieje Lubelsz­czyzny, t. IV, Warszawa 1986.
 • Prawa m. Krakowa – Prawa, przywileje i statuty miasta Krakowa, t.II, wyd. Stanisław Krzyżanowski, Kraków 1909.
 • Riabinin – Materiały do historii miasta Lublina 1317-1792, wyd. Jan Riabinin, Lublin 1938.
 • Słownik geograficzny Królestwa – Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, I.I-XV, Warszawa 1880-1902.
 • Stankowa, Kancelaria – Stankowa M., Kancelaria miasta Lublina XIV – XVIII w., Warszawa 1968.
 • Stankowa, Gawarecki, Jakub Tremanzel – architekt lubelski… – Stankowa M., Gawarecki Henryk, Jakub Tremanzel – architekt lubelski z pierw­szej połowy XVII wieku, „Rocznik Lubelski”, 5(1962), s. 269-281.
 • Szafran, Rozwój sieci parafialnej – Szafran Przemysław, Rozwój sieci parafialnej w Lubelskim w średniowieczu, Lublin 1958.
 • Szczygieł, Konflikty – Szczygieł Ryszard, Konflikty społeczne w Lublinie w pierwszej połowie XVI wieku, Warszawa 1977.
 • Trojanowska, Dokument – Trojanowska Maria, Dokument miejski lubelski od XIV do XVIII wieku. Stu­dium dyplomatyczne, Warszawa 1977.
 • Urzędnicy chełmscy – Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV-XVIII wieku. Spisy, oprać. Henryk Gmiterek, R. Szczygieł, Kórnik 1992.
 • Urzędnicy lubelscy – Urzędnicy województwa lubelskiego XVI-XVI1I wieku. Spisy, oprac. Witold Kłaczewski i Wacław Urban, Kórnik 1991.
 • Urzędnicy małopolscy – Urzędnicy małopolscy XII-XV wieku. Spisy, oprać. Janusz Kurtyka, Tomasz Nowakowski, Franciszek Sikora, Anna Sochacka, Piotr K. Wojciechowski, Boże­na Wyrozumska, Kórnik 1990.
 • Urzędnicy ruscy – Urzędnicy województwa ruskiego XIV-XVIII wieku. (Ziemie halicka, lwowska, przemyska, sanocka). Spisy, oprać. Kazimierz Przyboś, Wrocław 1987.
 • Wojciechowski, Województwo lubelskie – Województwo lubelskie w drugiej połowie XVI wieku, oprać. S. Wojciechowski, /w:/ Atlas historyczny Polski, cz. 3, Warszawa 1966.
 • Wykaz – Wykaz dokumentów w skarbcu Magistratu M. Lublina, oprać. J. Riabinin, mps w APL.
 • ZDKDK – Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej, cz.II: 1416-1450, wyd. Stanisław Kuraś, Lublin 1973.
 • ZDM – Zbiór dokumentów małopolskich, t.I-VIII, wyd. S. Kuraś, I. SuŁkowska-Kurasiowa, Wrocław 1962-1975.
Skip to content