1565, 7 maja, Piotrków

f. secunda pt dom. Misericordiae prox.

Zygmunt August król polski potwierdza postanowienia wcześniejszego dekretu w sprawie wyboru wójta sądowego, czyli podwójciego [zob. nr 45] oraz dekret komisarzy królewskich (brak daty) rozstrzygający spór między pospólstwem m. Lublina a radą miejską dotyczący, m.in.: przywilejów, posłów miejskich na sejmy walne, karczmy na przedmieściu, kościoła farnego, szkoły i szpitala, sądów miejskich i prawa apelacji od ich wyroków.

DmL111

 

Oryg., perg., 59,5 x 35+10,7 cm; dziura, frag. tekstu wokół niej zatarte, nieczytelne; j. łac. Pieczęci brak, jedw. sznurek dbw.

Pod tekstem: relacja i podpis Walentego Dembińskiego, kanclerza.

Na marginesach (z lewej): „de priuilegiis decretum”; „NB. Ichm Panowie Radni za niedopełnienie tego dekretu powinni zapłacić po 100 grzywien”; (z prawej) – „NB. ze kazdego posłowie na Sejm mają być obierani”; „NB. Aby Prowizorow obierać Spitala Sw. Ducha y Fary tudziesz Szkoły”. Na odwrocie: „De eligendo viceadvocato Anni 15..(wydarte)”; „Lublina Miasta”; inne napisy zatarte; „Nro 123tio” (sumariusz z r. 1836).

Druk: Riabinin, nr 229.

Wykaz, 99; DmL, sygn. 111.

Uwaga: por. Szczygieł, Konflikty, s.171-178 (omawia treść poszczególnych artykułów dok. królewskiego).

 

 

Skip to content