1792, 27 czerwca, Lublin

Magistrat Miasta Wolnego i Wydziałowego Rzeczypospolitej Lublina, biorąc pod uwagę rezolucję Komisji Policji Obojga Narodów z 12 XI 1791 stwierdzającą, że „najmowanie się na dzienną robotę chrześcijan dla żydów jest częstokroć szczegól­nym dla ubogich ludzi do życia sposobem i bez pokrzywdzenia religii panującej praktykowanym być może”, w sprawie między Trawińskim, kotlarzem „miasta ka­tolickiego” a Berkiem Szmulowiczem, kotlarzem „miasta żydowskiego” w Lublinie stanowi, że „katolika na sztukę u starozakonnego Berka robiącego odjąć nie może, owszem, wolność temuż katolikowi przyzwoicie zarabiać gdziekolwiek i u kogo­kolwiek mu się podoba zostawuje, od obowiązku jednak płacenia do cechu mieczniczego a razem i kotlarskiego, suchedniowego tegoż Berka nie uwalnia”.

206

Ekstrakt „ z Protokółu ordynaryjnego Magistratu miasta Lublina”, pap. stemplowy, k.2; 21 x 36,5

cm, tekst nieznacznie uszkodzony; j. pol.

Pieczęć sucha, odcisk mało czytelny, por. Katalog, nr 11.

Pod tekstem: „Teodor Franciszek Gretz-Gruell Prezydent M[iasta] W[olnego] Rzeczypospolitej]

P[olskiej] W[ydziałowego] Lubl[ina]”; „Walenty Kucharski pisarz”.

Druk: Riabinin, nr 438.

Wykaz, 205; DmL, sygn. 206.

Skip to content