1545, 20 lutego, Kraków, na sejmie walnym

f. sexta a. fest. s. Mathiae ap.

Zygmunt król polski w związku ze skargami mieszczan lubelskich na starostę lubelskiego Jana [Gabriela] z Tęczyna o to, że w karczmie zwanej Budzyń oraz w innych miejscach podlegających jurysdykcji starościńskiej, sprzedawane jest piwo przywoźne pochodzące z waru zamkowego oraz z należącej do zamku wsi Tatary, z naruszeniem dawnych praw i przywilejów miejskich; że na tygodniowych targach mięsnych, zwanych sochaczki, wymaga się, wbrew zwyczajowi, oddawania przez rzeźników na zamek łopatek z bydła i trzody, przychyla się do prośby mieszczan stanowiąc, że powyższe prerogatywy mają zastosowanie jedynie wobec obecnego starosty, natomiast jego następcom na urzędzie starościńskim nie będą przysługiwać.

 

Oryg., perg., 63,7 x 35+11,8 cm; zachowany dobrze; j. łac.

Pieczęć mn. kor., w miseczce wosk., na jedw. sznurku wbw., pęknięta; por. Gumowski, nr 46.

Pod tekstem: relacja i podpis Samuela Maciejowskiego, podkanclerzego.

Na marginesie (z prawej): „Querela respectu propinationis Castren[sis]”; „Łopatki”; „Inhibetur in futurum cerevisia advectitia capitaneis”.

Na odwrocie: regest [XVII w.]; ,,And[reas] Joannes Polanski notarius civilis Lublinen[sis] mp.”; „Łopatki”; „iusz to extra praxim”; nota o okazaniu dok. lustratorom 19 II 1661 r.; inne napisy zatarte;

„Nro 110mo” (sumariusz z r. 1836). Kopia z XVIII w., nie uwierzytelniona.

Reg.: KmL, sygn. 248, s.34 (mówi jedynie o zakazie sprzedaży piwa we wspomnianej karczmie);

AmL, sygn. 151, nr 127. Druk: Riabinin, nr 193.

Wykaz, 78; DmL, sygn. 93.

 

Skip to content