1543, 20 kwietnia, Kraków, na sejmie walnym

f. 6 pt dom. Jubilate prox.

Zygmunt król polski wobec wnoszonych skarg przez m. Lublin, że mimo zwolnienia od ceł w granicach całego państwa na komorach celnych bełskiej i chełmskiej mieszczanie lubelscy nadal muszą je płacić, zabrania poborcom i wszelkim urzędnikom żądać opłat celnych od lublinian, zachowując ich przy nadanych wcześniej wolnościach na terenie całego państwa. Gdyby jednak zaistniały podejrzenia, że ktoś nie jest obywatelem Lublina, albo wiezie towary kogoś innego, powinien oczyścić się przysięgą przed urzędem miejskim, po czym może bez przeszkód być odprawiony wraz z towarami.

PL-35-22-DmL-88-1-0

 

Oryg., perg, 57,8 x 29,3+10 cm; zachowany dobrze; j. łac.

Pieczęć w. kor., w miseczce wosk. (uszkodzonej), na jedw. sznurku dbw., zachowana dobrze; por. Gumowski, nr 45.

Pod tekstem: relacja i podpis Pawła Wolskiego, kanclerza.

Na odwrocie: „Litera thelonei Belsen[sis] et Chelmen[sis]”; „NB 12mum Priuilegium in quo conti-netur libertas a theloneis in capitaneatu Chelmensi, Belsensi Anno Domini 1543”; „Seremssimi Sigismundi 10mum”; inne napisy zatarte; „Nro 109no” (sumariusz z r. 1836). Kopia z XVIII w., nie uwierzytelniona.

Odpis: KmL, sygn. 247, nr 10; reg.: KmL, sygn. 248, s.33; AmL, sygn. 151, nr 124. Druk: Riabinin, nr 185; MRPS, IV, nr 7187. Wykaz, 74; DmL, sygn. 88.

 

 

Skip to content