1716,18 listopada /?/, Warszawa

August II król polski w sprawie między szl. Michałem Pinińskim cześnikiem żytomierskiem a burmistrzem i radą m. Lublina o wieś Bronowice i folwark Poni-kwoda wydaje wyrok, polecając wypłacenie Pininskiemu do 24 VI 1717 r. sumy 5200 florenów zabezpieczonej niegdyś przez rajcę Andrzeja Ważyńskiego na tych posiadłościach oraz dodatkowo sumy 3000 florenów na zaspokojenie innych pre­tensji i wydatków, w zamian za co ustąpi z wymienionych wsi i folwarku.

Oryg. nieznany.

Kopia, współopr. z dok. nr 273 (k.14,15); 21 x 30, 5 cm; karty podarte, zlaminowane, tekst uszko­dzony; nie uwierzytelniona; j. łac.

DmL, sygn. 188.

Skip to content