1591, 7 stycznia, Lublin

f. secunda pt fest. Epiphaniarum prox.

Burmistrz i rajcy m. Lublina transumują poniższy dokument:

  • 1572, 17 czerwca, Boguszowa Wola
    f. tercia a. f. s. Joannis Baptistae prox.
    Jan Bogusz z Boguszowej Woli podkomorzy lubelski powtarza zredagowany w formie dokumentu wpis do ksiąg podkomorskich lubelskich (1436, 15-21 IV – in-fra Conductum Solennis Paschae) dokonany w imieniu Andrzeja Ciołka z Żelechowa podkomorzego sandomierskiego i lubelskiego, którym poświadcza na podstawie zeznania Mikołaja z Tomaszowic komornika lubelskiego, że zostały wyznaczone granice między wsią Czechów należącą do Mikołaja Cebulki z Czechowa, pisarza generalnego ziemi lubelskiej a wsią Konopnica należącą do m. Lublina.

 

Oryg., pap., k.2; 21 x 33 cm; frag. tekstu wydarte, plamy; filigran (część wydarta); j. łac. Pieczęć rady, pap.-wosk., por. Katalog, nr 5.

Pod tekstem: Jacobus Szhamotullius civitatis Lublinensis notarius scripsit.

Na odwrocie: „Priuilegium latione granitiarum”; „1436 granicies et limittes civitatis Lublinensis de villa Szlawjn et de scopulo aciali incepte et determinate, et usque (przekreślone) circa fossatum et prata Pjeczonis, inter cives Lublinenses et Nicolaum Czibulka notarium terrestrem Lublinensem factum …”.

3 kopie z XVIII w., nie uwierzytelnione. Dok. wyłączone z akt luźnych m. Lublina. DmL, sygn. 124.

Uwaga: por. Urzędnicy małopolscy, s.143, informacja że Andrzej Ciołek z Żelechowa był podkomorzym lubelskim w l. 1423 – 1425; Mikołaj Cebulka z Czechowa był pisarzem ziemskim lubelskim w l. 1419 – 1448, tamże, nr 551; Jan Bogusz z Boguszowej Woli był podkomorzym lubelskim w l.1561 -1581, Urzędnicy lubelscy, nr 196.

_ZDJ0016

 

 

Skip to content