1535, 21 kwietnia, Wilno

Zygmunt król polski pozwala rajcom lubelskim na sprowadzanie wody przez kanały i rury z rz. Bystrzycy od wsi Wrotków do miasta z tym, aby wybudowany kosztem miasta wodociąg, od miejsca zwanego Kilowskie i łąki wójtowskiej we Wrotkowie, był utrzymywany i naprawiany z ogólnych funduszów miejskich i nie przyczyniał szkody sadzawce królewskiej we Wrotkowie. Jednocześnie pozwala rajcom na pobieranie czynszu od mieszczan za korzystanie z wody i obracanie go na potrzeby miasta.

 

 

  • Transkrypcja
  • Tłumaczenie

Sigismundus Dei gratia rex Polonie, magnus dux Lituanie, Russie tociusque Prussie ac Masouie etc. dominus et heres, significamus tenore presentium, quorum interest universis presentibus et futuris presentium noticiam habituris, quia nos volentes augere commoditates et proventus civitatis nostre Lublinensis, quo moenia eiusdem urbis alieque necessitates melius provideri et incole securitate vite aliisque commoditatibus libere perfrui possint et valeant admittendum duximus, ut consules eiusdem civitatis Lublinensis aquam per cannas et fistulas de fluvio Bistrzicza a villa nostra Wrotkow ad civitatem prefatam ducant et huiusmodi aqua libere et absque aliquo impedimento utantur et firmantur universi cives eiusdem civ[ita]tis prout, consentimus admittimiusque presentium per tenorem ita, ut prefati consules dicte civitatis nomine huiusmodi aque ductum sumptu et impendio civit[ati]s iam extructum de prefato flumine Bistricza in loco eiusdem civitatis Kyliowskie dicta et prato advocaciali Wrothkoviensi per magnificum Joann[em] de Thanczin castellanum et capitaneum Lublinensem, curie nostre marsalcum assignato acceptum et derivatum, deinceps futuris, perpetuis tempori[bus …] muni civitatis ere reparare et in suo esse conservare sine tamen impedimento et preiudicio piscine nostre, quam in dicta villa Wrotkow facie[…] mus, atque proventum et censum ex huiusmodi aqua per cannas ducta institutum a civibus fideliter exigere et deinde pro usu et necessitate publica c[…] convertere, ipsi soli, absque alicuius impedimento et inquietatione, debebunt et tenebuntur eviterne. Harum quibus sigillum nostrum anulare, quo [in] presens utimur, est subappensum testimonio literarum. Datum Vilne, vigesima prima aprilis, anno Domini millesimo quingentesimo tricesimo quinto, regni nostri anno vigesimo nono.

Sigismundus rex subscripsit.

Relatio reverendi in Christo patris domini Joannis Choienski episcopi Premisliensis.

Zygmunt z łaski Boga król Polski, wielki książę Litwy, Rusi, Prus, Mazowsza itd. pan i dziedzic, oznajmiamy niniejszym, których to dotyczy, wszystkim i pojedynczym, że został przedłożony dokument przed naszym majestatem przez rajców i mieszczan naszych lubelskich, [wystawiony] pod pieczęcią sygnetową dotyczący kanałów, przez nas wcześniej wydany w Wilnie i zostaliśmy poproszeni, abyśmy od nowa opisali [ten dokument] pod naszą większą pieczęcią, którą [tę poprzednią] sami nakazujemy unieważnić, [a] którego tenor jest jak następuje i brzmi tak: „Zygmunt z łaski Boga król Polski, wielki książę Litwy, Rusi, Prus, Mazowsza itd. pan i dziedzic, oznajmiamy niniejszym, tym których to dotyczy, wszystkim obecnym i przyszłym, mającym zamiar badać to pismo, że pragniemy powiększyć korzyści i dochód naszego miasta Lublina, któregoż miasta mury i inne potrzeby [staramy się] lepiej zaopatrzyć i bezpieczeństwo życia mieszkańców [zabezpieczyć] oraz aby inne dochody mogli [mieszczanie] używać i się [nimi] cieszyć. Pozwoliwszy [na to] nakazujemy, aby rajcy tegoż miasta Lublina wodę poprzez kanały i rury z rzeki Bystrzycy od naszej miejscowości Wrotkowa do miasta wspomnianego poprowadzili i w ten sposób wszyscy mieszkańcy tegoż miasta cieszyli się i używali wody bez jakiejkolwiek przeszkody, według tego jak zgadzamy się i pozwalamy niniejszym tenorem, aby wspomniani rajcy tegoż miasta nie kosztem i wydatkiem urządzenia tegoż wodociągu miejskiego już wzniesionego na wspomnianej rzece Bystrzycy od miejsca tegoż miasta zwanego Kilowskim i łąki wójtowskiej we Wrotkowie przez wspaniałego Jana z Tęczyna kasztelana i starosty lubelskiego, marszałka naszego dworu, przypisanego [a który] został zaakceptowany i wybrany kolejno na przyszłe czasy […] wioskę [tegoż] miasta naprawić, w swoim stanie zachować, bez żadnej przeszkody i rozstrzygnięcia, sadzawkę naszą, która jest w miasteczku Wrotkowie doprowadzamy do wykonania oraz dochód i czynsz z tej wody przez kanały tak ustanowione przez mieszczan wiernie żądać i następnie na użytek i konieczność publiczną miasta oni sami obrócić [je] powinni i są zobowiązani bez żadnej przeszkody i niedogodności na wieki. Na świadectwo czego nasza pieczęć sygnetowa, którą obecnie się posługujemy, została przywieszona do dokumentu. Dane w Wilnie, dwudziestego pierwszego kwietnia, roku Pańskiego tysiąc pięćset trzydziestego piątego, roku naszego panowania dwudziestego dziewiątego. Z relacji pełnego czci dla Chrystusa ojca pana Jana biskupa przemyskiego”. My zaś Zygmunt król rozważywszy prośbę wspomnianych rajców i mieszczan naszych lubelskich, że jest słuszna, którą także za mocną i stałą mając, darowiznę wodociągu oraz innych wszystkich i pojedynczych [dóbr] w tymże dokumencie zawartych na nowo opisanych i pod pieczęcią naszą nakazujemy im [je] dać, na znak czego pieczęć nasza średnia została tak przywieszona [do dokumentu]. Dane w Krakowie, dwudziestego piątego dnia miesiąca sierpnia, roku Pańskiego tysiąc pięćset trzydziestego piątego, roku naszego panowania dwudziestego dziewiątego.

Piotr biskup i podkanclerzy podpisał.

Z relacji pełnego czci dla Chrystusa ojca pana Piotra biskupa krakowskiego i podkanclerzego Królestwa Polski.

Oryg., perg., 42,8 x 17,8+6,5 cm, wypalona duża dziura, tekst uszkodzony, wydarty frag. górnego

marginesu (z prawej) i zakładki; j. łac.

Pieczęci brak, dziury po sznurku.

Pod tekstem: „Sigismundus Rex est”; relacja Jana Chojeńskiego, biskupa przemyskiego [kanclerza].

Na odwrocie: „Super canalia”; „Lectum”; „Nro 80mo” (sumariusz z r. 1836).

Odpis: KmL, sygn. 145, k.28v-29; reg.: KmL, sygn. 248, s. 30; AmL, sygn. 151, nr 92.

Druk: Riabinin, nr 140; MRPS, IV, nr 17825.

Wykaz, 45; DmL, sygn. 55.

Skip to content