1535, 21 kwietnia, Wilno

Zygmunt król polski pozwala rajcom lubelskim na sprowadzanie wody przez kanały i rury z rz. Bystrzycy od wsi Wrotków do miasta z tym, aby wybudowany kosztem miasta wodociąg, od miejsca zwanego Kilowskie i łąki wójtowskiej we Wrotkowie, był utrzymywany i naprawiany z ogólnych funduszów miejskich i nie przyczyniał szkody sadzawce królewskiej we Wrotkowie. Jednocześnie pozwala rajcom na pobieranie czynszu od mieszczan za korzystanie z wody i obracanie go na potrzeby miasta.

027

  • Transkrypcja
  • Tłumaczenie

Sigismundus Dei gratia rex Polonie, magnus dux Lituanie, Russie tociusque Prussie ac Masouie etc. dominus et heres, significamus tenore presentium, quorum interest universis presentibus et futuris presentium noticiam habituris, quia nos volentes augere commoditates et proventus civitatis nostre Lublinense, quo moenia eiusdem urbis alieque necessitates melius provideri et incole securitate vite aliisque commoditatibus libere perfrui possint et valeant admittendum duximus, ut consules eiusdem civitatis Lublinenses aquam per cannas et fistulas de fluvio Bistrzicza a villa nostra Wrotkow ad civitatem prefatam ducant et huiusmodi aqua libere et absque aliquo impedimento utantur et firmantur universi cives eiusdem civ[ita]tis prout, consentimus admittimiusque presentium per tenorem ita, ut prefati consules dicte civitatis nomine huiusmodi aque ductum sumptu et impendio civit[ati]s iam extructum de prefato flumine Bistricza in loco eiusdem civitatis Kyliowskie dicta et prato advocaciali Wrothkoviensem per magnificum Joann[em] de Thanczin castellanum et capitaneum Lublinensem, curie nostre marsalcum assignato acceptum et derivatum, deinceps futuris, perpetuis tempori[bus …] muni civitatis ere reparare et in suo esse conservare sine tamen impedimento et preiudicio piscine nostre, quam in dicta villa Wrotkow facie[…] mus, atque proventum et censum ex huiusmodi aqua per cannas ducta institutum a civibus fideliter exigere et deinde pro usu et necessitate publica c[…] convertere, ipsi soli, absque alicuius impedimento et inquietatione, debebunt et tenebuntur eviterne. Harum quibus sigillum nostrum anulare, quo [in] presens utimur, est subappensum testimonio literarum. Datum Vilne, vigesima prima aprilis, anno Domini millesimo quingentesimo tricesimo quinto, regni nostri anno vigesimo nono.

Sigismundus rex subscripsit.

Relatio reverendi in Christo patris domini Joannis Choienski episcopi Premisliensis.

Zygmunt z łaski Boga król Polski, wielki książę Litwy, Rusi i całych Prus oraz Mazowsza itd. pan i dziedzic, oznajmiamy niniejszym, których to dotyczy, wszystkim obecnym i przyszłym, mającym zamiar badać to pismo, ponieważ pragniemy powiększyć użytki i dochody naszego miasta Lublina, aby mury tegoż miasta i inne potrzeby lepiej zaopatrzyć, a mieszkańcy mogli się cieszyć i używać do woli bezpiecznego życia i innych potrzeb dopuszczając postanawiamy, aby rajcy tegoż miasta Lublina wodę przez kanały i rury z rzeki Bystrzycy od miejscowości naszej Wrotkowa do wspomnianego miasta poprowadzili i w ten sposób wszyscy mieszkańcy tegoż miasta będą używać i pobierać wodę swobodnie i bez żadnej przeszkody wedle tego, jak zgadzamy się potwierdzając obecnie tenorem tak, aby wspomniani rajcy tegoż miasta tytułem tegoż rurociągu sumptem i nakładem miasta już zbudowanym ze wspomnianej rzeki Bystrzycy do miejsca tegoż miasta zwanego Kilowskim i łąki wójtowskiej wrotkowskiej przez wspaniałego Jana z Tęczyna kasztelana i starosty lubelskiego, naszego dworu marszałka, przeznaczonym, zaakceptowanym i wyprowadzonym, następnie na przyszłe czasy, na wieki […] miasta naprawę i na to, aby było utrzymane bez żadnego uszczerbku i straty naszej sadzawki, którą w tejże miejscowości Wrotkowie czynimy […], a także dochód i czynsz z tejże wody poprowadzonej przez kanały od mieszczan wiernie pobierać i potem na użytek i potrzebę publiczną […] obracać, oni sami, bez jakiejkolwiek przeszkody i niepokoju powinni i są zobowiązani na wieki. Na świadectwo czego nasza pieczęć sygnetowa, którą obecnie się posługujemy, została przywieszona do dokumentu. Dane w Wilnie, dwudziestego pierwszego kwietnia, roku Pańskiego tysiąc pięćset trzydziestego piątego, roku naszego panowania dwudziestego dziewiątego.

Zygmunt król podpisał.

Z relacji pełnego czci dla Chrystusa ojca, pana Jana Chocieńskiego biskupa przemyskiego.

Oryg., perg., 42,8 x 17,8+6,5 cm, wypalona duża dziura, tekst uszkodzony, wydarty frag. górnego

marginesu (z prawej) i zakładki; j. łac.

Pieczęci brak, dziury po sznurku.

Pod tekstem: „Sigismundus Rex est”; relacja Jana Chojeńskiego, biskupa przemyskiego [kanclerza].

Na odwrocie: „Super canalia”; „Lectum”; „Nro 80mo” (sumariusz z r. 1836).

Odpis: KmL, sygn. 145, k.28v-29; reg.: KmL, sygn. 248, s. 30; AmL, sygn. 151, nr 92.

Druk: Riabinin, nr 140; MRPS, IV, nr 17825.

Wykaz, 45; DmL, sygn. 55.