1537, 22 lutego, Kraków

f. quinta a. dom. Reminiscere prox.

Zygmunt król polski na podstawie zatwierdzonego przez siebie 23 kwietnia 1535 r. przywileju króla Kazimierza [zob. nr 60], ponownie uwalnia rajców lubelskich, jako dziedziców i właścicieli wsi Bronowice i Konopnica, od obowiązku odpowiadania przed sądem ziemskim, do którego pozwał ich szl. Paweł Bistram dziedzic Popkowic, z racji uwolnienia z więzienia miejskiego pewnego człowieka schwytanego na przestępstwie.

099

  • Transkrypcja
  • Tłumaczenie

Sigismundus Dei gratia rex Polonie, magnus dux Lituanie, Russie totiusque Prussie ac Masovie etc., dominus et heres, significamus presentium, quorum interest universis et singulis harum notitiam habituris, quia dum nobilis Paulus Bistram heres de Popkowicze traxerat in iudicium terrestre Lublinensi famatos proconsulem et consules civitatis nostrae Lublinensis, ut et tanquam bonorum et ville Conopnicza heredes occasione emissionis e carcere civili cuiusdam hominis in maleficio detenti, extunc prenominati proconsul et consules Lublinenses declinantur forum et iurisditionem terrestrem utpote, in se non competentem et cui minime subessent reproducebant, ibidem se exipientur transumptum privilegii per diue memorie serenissimum Casimirum regem Polonie, nostrum predecessorem desiideratissimum eis gratiose concenssum et per nos denique approbatum, quo docebant villam eorum Conopnicza in quam dictus Paulus Bistram in illos cittationem terrestrem impostavit, de iurisditione terrestri esse exemptam et libetratatm, verum iuri civili Maideburgensium, quo civitas Lublinensis et eius incole fruuntur et gauderit(!), esse incorporatam et in v[i]sceratam. Iudicium tandem prefatum terrestre, Lublinensi partes predictis ad […] generalem […] auditis earum propositis, deductionibus, allegationibus et exceptionibus remiserat. Nos vero, visis literis seu privilegii libertationibus et exemptionibus, huiusmodi transumpto, circa illud idem privilegium exemptionis ville prefato Conopnicza ab iurisditione terrestri et illius heredes seu possesso[r]es modernos et pro tempore existentes, ac iuxta literas nostras libertationis non pridem eis concessas conservando duximus et relinquendo conservamusque et relinquimus, atque a citatione termino et ulteriori impetitione in dicto foro terrestri prefati nobilis Paulus Bistram et aliarum quarumcumque personarum occasione premissorum, in simila causa, cives predictos absolvimus et liberos facimus tenore presentium mediantes. Harum testimonio literarum, quibus sigillum nostrum ma[i]us est appensum. Datum Cracovie, feria quinta ante dominicam Reminiscere proxima, anno Domini millesimo quingentesimo tricesimo septimo, regni nostri anno tricesimo primo.

Joannes epsicopus Plocensis et Regni Polonie cancellarius subscripsit.

Relatio reverendi in Christo patris domini Joannis Choienski episcopi Plocensis et Regni Polonie suprimi cancellarii.

Zygmunt z łaski Boga król Polski, wielki książę Litwy, Rusi i całych Prus oraz Mazowsza itd. pan i dziedzic, oznajmiamy niniejszym, wszystkim i pojedynczym, których to dotyczy, którzy mają zamiar badać to pismo, ponieważ gdy szlachetny Paweł Bistram dziedzic z Popkowic podał do sądu ziemskiego słynnych burmistrza i rajców miasta naszego lubelskiego, dziedziców zarówno dóbr i miejscowości Konopnicy z okazji wypuszczenia z więzienia miejskiego pewnego człowieka zatrzymanego na przestępstwie, stąd wspomniani burmistrz i rajcy lubelscy zanegowali sąd i jurysdykcję ziemską mianowicie, kompetencję [sądu pod], którego najmniej podlegali, tamże się [bronili] i wyjęli transumpt przywileju długiej pamięci najjaśniejszego Kazimierza króla Polski, naszego poprzednika najbardziej pożądanego, im łaskawie udzielony i przez nas potem potwierdzony, z którego wyłożyli, że ich miejscowość Konopnica, co do której wspomniany Paweł Bistram im przedstawił pozew ziemski, jest wyjęta i wolna od jurysdykcji ziemskiej, zaś do prawa miejskiego magdeburskiego, które miasto Lublin i jego mieszkańcy używają i się [nim] cieszą jest inkorporowana i włączona. Na koniec wspomniany sąd ziemski lubelski te strony do […] generalnego […] wysłuchawszy ich wniosków, przypuszczeń, oskarżeń i wyjątków [pozew] oddalił. My zaś kiedy zobaczyliśmy dokumenty czy przywileje wolności i zwolnienia [oraz] tenże transumpt, jak tenże przywilej zwolnienia wspomnianej miejscowości Konopnicy od jurysdykcji ziemskiej i jego dziedziców czy właścicieli obecnych i będących stosownie do okoliczności oraz wedle naszego dokumentu [zawierającego] wolności nie dawniej im udzielonego zachować nakazujemy i pozostawiając zachowujemy i pozostawiamy, a także od późniejszego pozwu [i] oskarżenia w tymże sądzie ziemskim wspomnianego Pawła Bistrama i innych jakichkolwiek osób z powyższej okazji, w podobnej sprawie, mieszczan tych zwalniamy i wolnymi czynimy poprzez ten wyrok pośredniczący. Na świadectwo czego nasza większa pieczęć została przywieszona do dokumentu. Dane w Krakowie, w najbliższy czwartek przed niedzielą Reminiscere, roku Pańskiego tysiąc pięćset trzydziestego siódmego, roku naszego panowania trzydziestego pierwszego.

Jan biskup płocki i Królestwa Polski kanclerz podpisał.

Z relacji pełnego czci dla Chrystusa ojca, pana Jana Chojeńskiego biskupa płockiego i Królestwa Polski najwyższego kanclerza.

Oryg., perg., 51,2 x 20,5+9,2 cm, przedarcia na złożeniach, plamy, nieznaczne uszkodzenia tekstu; j. łac.

Pieczęci brak, nacięcie na perg.

Pod tekstem: relacja i podpis Jana Chojeńskiego, biskupa płockiego, [kanclerza].

Na odwrocie: regest [XVI w.], w większej części zatarty; „Titulo Konopnica”; „NB 47mum Priuilegium in quo continet Proconsul et Consules ciuesque Lublinen[ses] (non in – przekreślone) foro Castren[si] liberi pronun[tiati] sunt et non tenent respondere in eodem foro Anno Dni 1537”; „No 94to” (sumariusz z r. 1836).

Kopia z XVIII w., nie uwierzytelniona.

Odpis: KmL, sygn. 145, k.40; reg.: KmL, sygn. 248, s.31; AmL, sygn. 151, nr 107.

Druk: Riabinin, nr 155.

Wykaz, 56; DmL, sygn. 67.

 

 

Skip to content