1535, 25 sierpnia, Kraków

Zygmunt król polski na prośbę rajców i mieszczan lubelskich, wydaje pod pieczęcią średnią (sigillum mediocre) poniższy dokument wcześniej wystawiony pod pieczęcią sygnetową:

  • 1535, 21 kwietnia, Wilno
    Treść, jak sygn. 55.

041

  • Transkrypcja
  • Tłumaczenie

Sigismundus Dei gratia rex Polonie, magnus dux Lituanie, Russiae, Prussiae, Masouie etc. dominus et heres, significamus tenore presentium, quibus expedit, universis et singulis, quia exhibite fuerunt coram maiestate nostra per consules et cives nostros Lublinenses litere nostre infrascripte sub sigillo nostro annulari super aque ductum, per nos eis Vilne non pridem concesse supplicatumque fuit nobis, ut eas rursus describi sub sigilloque nostro maiori, qui annulare ipsis dari mandare dignaremur, quarum quidem literarum tenor hic sequitur et est talis: „Sigismundus Dei gratia rex Polonie, magnus dux Lituanie, Russiae, Prussie, Masouie etc. dominus et heres, significamus tenore presentium, quorum interest, universis presentibus et futuris, presentium noticiam habituris, quia nos volentes augere commoditates et proventus civitatis nostre Lublinensi, quo moenia eiusdem urbis alieque necessitates melius provideri et inco[le] securitate vite aliisque commoditatibus libere perfrui possint et valeant. Admittendum duximus, ut consules eiusdem civitatis Lublinensis aquam per cannas et fistulas de fluvio Bist[ric]a a villa nostra Wrothkow ad civitatem prefatam ducant et huius modi aqua libere et absque aliquo impedimento utantur et fruantur [universi ci]ves eiusdem civitati, prout consentimus admittimusque presentium per tenorem ita, ut prefati consules dicte civitatis non [nomine] huiusmodi aqueductum sumptu et impendio civiatis [iam extructum de] prefato flumine Bistricza in loco eiusdem civitatis [Kiilowskie dicta et prato] advocaciali Wrothoviensi [per magnificum Joannem de Thanczin castellanum et capitaneum Lublinesnium, curie nostro marsalcum, assignato acceptum et derivatum deinceps futuris perpetuis temporibus] […] [civitatis ere reparare], in suo esse conservare, [sine tamen impedimento et preiudicio, piscine] nostre, quam in dicta villa Wrotkow faciendam commisimus atque [proventum et censum] ex huiusmodi aqua per cannas dicta institutum [a civibus] fideliter [exigere et deinde] pro usu et necessitate publica civitatis convertere ipsi soli absque alicuius impedimento [et inquietatione] debebunt et tenebuntur eviterne, harum quibus sigillum nos[tr]um annulare, quo in presens utimur, est subaapensum testimonio literarum. Datum Vilne, vigesima prima aprilis, anno Domini millesimo quingentesimo tricesimo quinto, regni nost[ri] anno vigesimo nono. Relatio reverendi in Christo patris domini Joannis episcopi Premisliensis”. Nos itaque idem Sigismundus rex considerantes supplicacionem prefatorum consulum et civium nostrorum Lublinensium esse iustam habentes, que etiam non ratam et firmam, concessionem aqueductus aliaque omnia et singula in ipsis literis contenta easdem literas denuo describi sub sigilloque nostro dari eis mandavimus, quod quidem sigillum nostrum mediocre hic cernitur appensum. Datum Cracouie, die vigesima quinta mensis augusti, anno Domini millesimo quingentesimo tricesimo quinto, regni nostri anno vigesimo nono.

Petreus episcopus et vicecancellarius subscripsit.

Relatio reverendi in Christo patris domini Petri episcopi Cracoviensis et Regni Polonie vicecancellarii.

Zygmunt z łaski Boga król Polski, wielki książę Litwy, Rusi, Prus, Mazowsza itd. pan i dziedzic, oznajmiamy niniejszym, których to dotyczy, wszystkim i pojedynczym, że został przedłożony dokument przed naszym majestatem przez rajców i mieszczan naszych lubelskich, [wystawiony] pod pieczęcią sygnetową dotyczący kanałów, przez nas wcześniej wydany w Wilnie i zostaliśmy poproszeni, abyśmy od nowa opisali [ten dokument] pod naszą większą pieczęcią, którą [tę poprzednią] sami nakazujemy unieważnić, którego dokumentu tenor jest jak następuje i brzmi tak: „Zygmunt z łaski Boga król Polski, wielki książę Litwy, Rusi, Prus, Mazowsza itd. pan i dziedzic, oznajmiamy niniejszym, których to dotyczy, wszystkim obecnym i przyszłym, mających zamiar badać to pismo, że pragniemy powiększyć korzyści i dochód naszego miasta Lublina, któregoż miasta mury i inne potrzeby [staramy się] lepiej zaopatrzyć i bezpieczeństwo życia mieszkańców [zabezpieczyć] oraz aby inne dochody mogli [mieszczanie] używać i się cieszyć [nimi]. Pozwoliwszy [na to] nakazujemy, aby rajcy tegoż miasta Lublina wodę poprzez kanały i rury z rzeki Bystrzycy od naszej miejscowości Wrotkowa do miasta wspomnianego poprowadzili i w ten sposób wszyscy mieszkańcy tegoż miasta cieszyli się i używali wody bez jakiejkolwiek przeszkody, według tego jak zgadzamy się i pozwalamy niniejszym tenorem, aby wspomniani rajcy tegoż miasta nie kosztem i wydatkiem urządzenia tegoż wodociągu miejskiego już wzniesionego na wspomnianej rzece Bystrzycy od miejsca tegoż miasta zwanego Kilowskim i łąki wójtowskiej we Wrotkowie przez wspaniałego Jana z Tęczyna kasztelana i starosty lubelskiego, marszałka naszego dworu, przypisawszy [co] jest do zaakceptowania i pochodzenia kolejno na przyszłe czasy […] wioskę [tegoż] miasta naprawić, w swoim stanie zachować, bez żadnej przeszkody i rozstrzygnięcia, sadzawkę naszą, która jest w miasteczku Wrotkowie doprowadzamy do wykonania oraz dochód i czynsz z tej wody przez kanały tak ustanowione przez mieszczan wiernie żądać i następnie na użytek i konieczność publiczną miasta oni sami obrócić [je] powinni i są zobowiązani bez żadnej przeszkody i niedogodności na wieki. Na świadectwo czego nasza pieczęć sygnetowa, którą obecnie się posługujemy, została przywieszona do dokumentu. Dane w Wilnie, dwudziestego pierwszego kwietnia, roku Pańskiego tysiąc pięćset trzydziestego piątego, roku naszego panowania dwudziestego dziewiątego. Z relacji pełnego czci dla Chrystusa ojca, pana Jana biskupa przemyskiego”. My zaś Zygmunt król rozważywszy prośbę wspomnianych rajców i mieszczan naszych lubelskich, że jest słuszna, którą także za mocną i stałą mając, darowiznę wodociągu oraz innych wszystkich i pojedynczych [dóbr] w tymże dokumencie zawartych na nowo opisanych i pod pieczęcią naszą nakazujemy im [je] dać, na znak czego pieczęć nasza średnia została tak przywieszona [do dokumentu]. Dane w Krakowie, dwudziestego piątego dnia miesiąca sierpnia, roku Pańskiego tysiąc pięćset trzydziestego piątego, roku naszego panowania dwudziestego dziewiątego.

Piotr biskup i podkanclerzy podpisał.

Z relacji pełnego czci dla Chrystusa ojca, pana Piotra biskupa krakowskiego i podkanclerzego Królestwa Polski.

Oryg., perg., 51 x 25,5 cm, przedarcia na złożeniach, w części plamy, tekst zatarty; j. łac.

Pieczęci brak, nacięcie na perg.

Pod tekstem: relacja i podpis Piotra Tomickiego, podkanclerzego.

Na odwrocie: „Super canalia anni 1535”; inny napis zatarty; nota o okazaniu dok. lustratorom 18 II 1661.

Reg.: KmL, sygn. 248, s. 30; AmL, sygn. 151, nr 96.

Druk: Riabinin, nr 143.

Wykaz, 48; DmL, sygn. 58.

 

 

Skip to content