1616, 14 czerwca, Lublin

f. tertia in crast. fest i s. Antonii de Padua

Rajcy miasta Lublina transumują poniższy dokument:

  • 1615,13 listopada, Warszawa
    f. sc.rta pt fest. s. Martini pontif. et conf. prox.
    Zygmunt III król polski rozstrzyga spór między poddanymi ze wsi Konopnica a m. Lublinem o powinności nakładane na tychże poddanych przez władze miejskie stwierdzając, że poddani są zobowiązani do wszelkich świadczeń nałożonych przez miasto jako dziedzicznego właściciela wsi, którą odkupiło 26 VII 1400 r. od Piotra Włodka z Charbinowic za 600 groszy praskich.

Oryg., pap., k.4 (k.l i 4 tworzą tzw. koszulkę), 21 x 32 cm,; zachowany dobrze; filigran; j. łac.

Pieczęć rady, pap.-wosk.; por. Katalog, nr 5.

Pod tekstem: „Georgius Lemka ciuitat[is] Lublmert[sis] n[o]tt[ari]us iuratus.”

Na odwrocie: „Decretum prius inter subditos villae Konopnicza et consul[es] totamąue communitatem Lublinen[sem] cit[a]t[am] Varsaviae ex adcitatione”.

APL, 124a; DmL, sygn. 145.

 

 

Skip to content