1671, 25 kwietnia, Warszawa

Michał król polski powtarza i potwierdza poniższe przywileje i dekrety dla przedmieszczan lubelskich:

 • 1566,14 września, Lublin
  Zygmunt August król polski pozwala przedmieszczanom warzyć we wła­snych browarach piwo i miód, pędzie gorzałkę i propinowac trunki w swoich do­mach, wykonywać wszystkie rzemiosła, jakimi zajmują się mieszczanie lubelscy; zabezpiecza przedmieszczanom wolny wstęp do miasta z towarami oraz zobowią­zuje ich do dostarczania na zamek połowy achtla piwa od każdego waru.
 • 1580, 4 lutego, Niepołomice
  Stefan król polski potwierdza przedmieszczanom prawa na otrzymane od sta­rostów i zabudowane przez przedmieszczan place pod zamkiem oraz na te, które o-trzymają i zabudują w przyszłości; ustanawia opłatę 1 półachtelka od każdego waru piwa oddawaną na zamek; nakłada obowiązek naprawy dwu grobli na stawach królewskich; ustanawia roczny czynsz w wys. 30 groszy od domu na rzecz króla i starosty; nadaje wolność budowania domów, ich naprawy, sprzedaży i zamiany pod warunkiem zachowania obowiązujących czynszów i ciężarów.
 • 1585, 23 sierpnia, Niepołomice
  Stefan król polski uwalnia mieszczan podzameckich od dawania podwód.
 • 1589,17 maja, Lublin
  Zygmunt III król polski potwierdza powyższe przywileje królów Zygmunta Augusta i Stefana.
 • 1593,19 marca, Warszawa
  Treść, jak nr 140.
 • 1594,10 grudnia, Kraków
  Zygmunt III król polski w sporze między gminą żydowską w Lublinie a wój­tem, ławnikami i pospólstwem Podzamcza Lubelskiego zachowuje w mocy ordy­nację Jana Firleja starosty lubelskiego stanowiącą, że Żydzi lubelscy nie mają prawa warzenia, sprzedaży i propinowania piwa, gorzałki i miodu; na użytek własny mo­gą kupować piwo miejscowe w dużych, zaś przywoźne – tylko w mniejszych naczyniach; gorzałkę mogą pędzić i handlować nią tylko między sobą. Chleb mogą wypiekać wyłącznie na własny użytek i nie mają prawa sprzedawać go chrześcija­nom.
 • 1595,15 lipca, Kraków
  Treść, jak sygn. 127
 • 1596, 28 czerwca, Warszawa
  Zygmunt III król polski wobec skargi wójta, ławników i pospólstwa Podzam­cza Lubelskiego na podzamecką gminę żydowską, że wbrew dekretowi królew­skiemu warzy i sprzedaje chrześcijanom miód, piwo, gorzałkę i inne trunki, odsyła powodów do kompetentnego sądu stwierdzając, że winne nadużyć są prywatne o-soby, a nie cała gmina.
 • 1599, 24 maja, Warszawa
  Zygmunt III król polski poleca wydać kopię dekretu króla Stefana (2583, 8 VIII, w Krakowie), którym odłożył do sejmu walnego rozstrzygnięcie sprawy między m. Lublinem a Janem z Tęczyna starostą lubelskim pozwanym o nie zachowanie de­kretu króla Zygmunta Augusta w sprawie warzenia przez przedmieszczan piwa, miodu, gorzałki i innych trunków. Starosta wyjaśniał, że karczmy na przedmieściu są przypisane do prowentów Rzeczypospolitej i zarejestrowane przez rewizorów i lustratorów koronnych, a on sam corocznie płaci czwartą część tych prowentów na rzecz skarbu; skasowanie propinacji i karczem na przedmieściu odbiłoby się ujem­nie na dochodach państwa.
 • 1605,11 lipca, Kraków
  Treść, jak sygn. 132.
 • 1614, 22 marca, Warszawa
  Zygmunt III król polski wobec skargi m. Lublina na wójta i ławników podza-meckich o to, że założyli nową jurydykę, odprawiają własne sądy, prowadzą księgi „obligationum, inscriptionum, controversiarum”, używają publicznej pieczęci i w o-góle czynią to, co należy do prawdziwego urzędu i sądu, postanawia zachować przedmieszczan przy prawie magdeburskim, według którego mają sprawować sądy i przyjmować do akt rekognicje, inskrypcje i testamenty od mieszkańców Podzam­cza; nakazuje apelacje w sprawach cywilnych odsyłać do starosty, a w sprawach karnych zachować dotychczasowy zwyczaj; zabrania utrzymywać składy towarów, rezerwując to prawo wyłącznie dla miasta; zakazuje sądzić obcych kupców podczas jarmarków; pozwala wydawać różnego rodzaju zaświadczenia tylko własnym mieszkańcom; poleca, aby w pieczęci używali głowy jagnięcia bez rogów, a nie ko­ziołka albo kozła; nie wolno też im będzie tytułować się mieszczanami lubelskimi lecz przedmieszczanami.
 • 1664, 20 grudnia, Warszawa
  Jan Kazimierz król polski potwierdza wszystkie wymienione wyżej przywileje i dekrety.

 

 

Orygv perg., k.6; 28,5 x 36,5 cm; k. 1 – nie zapisana, frag. wycięty, k. 6 r. – w znacznej części tekst zamalowany żółtą farbą, nieczytelny, k. 3-6 przedziurawione; pismo nieco wyblakłe; j. łac.

Pieczęci brak, frag. wstążki jbw. przyczepionej do grzbietu dok.

Pod tekstem:„Michael Rex”; „Stan[islau]s Burbuski /!/ … Regens Cancell[ariae] Regni”.

Na marginesach: liczne napisy dot. treści dok.

Na odwrocie: „Przywilej Podzamcza Lubelskiego”; ,,Privil[egium] Subcastrenses 1671″; inne napisy nieczytelne; „Nro 167mo” (sumariusz z r. 1836).

Reg.: AmL, sygn. 151, nr 201.

Druk: Riabinin, nr 369.

Wykaz, 173; DmL, sygn. 178.

 

 

Skip to content