1531, 10 października, Kraków

f. tercia a. fest. s. Hedvigis

Zygmunt król polski zatwierdza dekret komisarzy królewskich zezwalający mieszczanom lubelskim na wzięcie gruntu należącego do klasztoru Brygidek na potrzeby blechu i kanałów miejskich i poleca klasztorowi, aby nie czynił żadnych przeszkód.

PL-35-22-DmL-50-1-1

  • Transkrypcja
  • Tłumaczenie

Sigismundus Dei gratia rex Polonie, magnus dux Lithuanie, Russie, Prussie, Masouie etc. dominus et heres, significamus tenore presentium, quibus expedit universis, quia nomine civium nostrorum Lublinensium exhibitum est coram nobis decretum comissariorum nostrorum pro parte eorundem civium Lublinensium latum, in quo continebatur, quod cives ipsi Lublinenses possint citra damnum et providicium conventus sanctimonialium Lublinensium capere terram illic ante civitatem Lublinensem, in fine moncium, in loco inter predium earundem sanctimonialium et fluvium aqueductus existente ad usum erigendi, a levis dealbatorii et canalium civilium necessitate ita postulante. Nos viso eiusmodi decreto, quod ritte ac legittime et sine damno et iniuria sanctimonialium prefatorum est latum hoc ipsum decretum quod haberi hic volumus pro expresso in omnibus suis punctis, clausulis et articulis approbavimus, ratificamus et cofirmamus decernentes illud robur firmitatis sue obtinere mandatesque prout mandamus sanctimonialibus prefatis, ut ipsis civibus nostris Lublinensibus terram predictam capere non prohibeant sed se iuxta dispositionem eiusdem decreti nostri de capienda illa facti conservent pro gratia nostra. Harum quibus sigillum nostrum est impressum testimonio literarum. Datum Cracouiae, feria tercia ante festum sancte Heduigis, anno Domini millesimo quingentesimo trigesimo primo, regni nostri anno vigesimo quinto.

Petreus episcopus et vicecancellarius subscripsit.

Ad mandatum regie maiestatis proprium.

Zygmunt z łaski Boga król Polski, wielki książę Litwy, Rusi, Prus, Mazowsza itd. pan i dziedzic, oznajmiamy niniejszym, tym których to dotyczy, ponieważ w imieniu mieszczan naszych lubelskich okazane zostało nam rozporządzenie naszych komisarzy przedstawione na rzecz tychże mieszczan lubelskich, które zawierało, że ci mieszczanie lubelscy mogą bez uszczerbku i straty klasztoru zakonnic lubelskich zająć ziemię tamże przed miastem Lublinem, na granicy wzgórza, w miejscu pomiędzy posiadłością tychże zakonnic i istniejącym akweduktem rzeki, gdy wymagać tego będzie czysta potrzeba, do użytku mających być wzniesionymi: blechem i kanałami miejskimi. My po zobaczeniu tegoż rozporządzenia i poznawszy, że legalnie i zgodnie z prawem oraz bez żadnego uszczerbku i nieprawości wspomnianym zakonnicom zostało przedłożone to rozporządzenie, które pragniemy wyrazić w swoich punktach, klauzulach i artykułach, [a które] aprobujemy, ratyfikujemy i potwierdzamy rozporządzając, aby ono otrzymało pełną moc i nakazując według tego jak postanawiamy, że [one] zająć [te ziemie] nie będą przeszkadzały, lecz wedle rozporządzenia tegoż, naszego dekretu o zajmowaniu ziemi, uszanują go ze względu na naszą łaskę. Na znak czego pieczęć nasza została wyciśnięta na dokumencie. Dane w Krakowie, we wtorek przed świętą Jadwigą, roku Pańskiego tysiąc pięćset trzydziestego pierwszego, roku naszego panowania dwudziestego piątego.

Piotr biskup i podkanclerzy podpisał.

Z polecenia własnego królewskiego majestatu.

Oryg., pap., bifolium, 33 x 20,8 cm; zachowany dobrze; j. łac. Pieczęć w większej części wykruszona.Pod tekstem: „Ad mandatum Regie Maiestatis proprium”; podpis Piotra Tomickiego, podkanclerzego.

Na odwrocie: „Decretum respectu Dealbatory in fundo monialium S. Birgittae Feria 3. ante Fm S. Hedvigis A D 1531”; „Monialium S. Birgittae”. Reg.: KmL, sygn. 248, s.28; AmL, sygn. 151, nr 87. Druk: Riabinin, nr 130. Wykaz, 40; DmL, sygn. 50.

Uwaga: Dok. nie zawiera treści ani daty dekretu komisarskiego; wg MRPS, IV nr 23239 i Riabinina, nr 123, został on wydany 2 lipca 1527. Por. także nr 66.

 

 

Skip to content