1510, 21 lutego, Piotrków, na sejmie walnym

f. quinta prox. a. fest. s. Petri ad Cathedram

Zygmunt król polski na prośbę burmistrza i rajców lubelskich zatwierdza zapis czynszu z ogrodów zwanych Krejdlarowskie na rzecz szpitala Świętego Ducha w Lublinie i przebywających w nim ubogich, uwalnia ogrody oraz czynsz od wszelkich obciążeń i wypraw wojennych i poddaje immunitetowi kościelnemu.

Lista świadków

PL-35-22-DmL-36-1-1-2

  • Transkrypcja
  • Tłumaczenie

In nomine Domini amen, ad perpetuam rei memoriam, regum et quorumvis principatium est patentis aures piis subditorum suorum, votis prebere et hiis imprimis, que ex pia, sancta et religiosa deliberacione in eos homines, quorum vita in aliorum ope et elemosina sitta est proficiscuntur, que quidem tam pia, tam sancta et Deo digna vota vel firma stabiliaque sint, idem ipsi principantes literarum mommentis et testium fidedignorum annotacione pervennare consueverunt, nam nemo est qui non satis sciat, illos omnis, qui miserentur pauperibus in modum maiorem domino fenerari. Proinde nos Sigismundus Dei gracia rex Polonie, magnus dux Lituanie necnon terrarum Cracouie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuiauie, Russie, Prussie, Culmensis, Elbingensis Pomeranieque dominus et heres etc., significamus tenore presencium, quibus expedit universis presentibus et futuris, harum noticiam habituris, quia annuentes peticionibus pro parte famatorum preconsulis et consulum Lublinensium, fidelium nostrorum, nobis oblatis, eis de certa sciencia et […] regiis nostris ac de consilio consiliariorum nostrorum hortos vulgariter nuncupatos credlarskiie, extra muros Lublinenses consistentes, alias census de eisdem hortis annuatim provenientes, in quorum et impresentiarum pacifica possesione ipsi consules existunt pro domo sancti spiritus et hospitalis pauperum extra muros Lublinenses sittis, alias pro usu et necessitate miserabilium personanrum, in eadem ipa domo, hospitalis commorancium, [s]eu in alia pia misericorieque opera dandos, donandos, inscribendos et resignandos consensimus et admisimus consentimusque et admittimius per presentes. Decernentes eosdem hortos ac census [e]x eis provenientes, per illum vel illos, cui vel quibus auctoritate ordinaria eclesiastica asscirbent et vel donacionis, inscriptionis et resignationis continebunt tenores tenendum, habendum, possidendum et eis utifruendum in evum, quapropter eos ipsos hortos et census de iisdem provenientes ab omni expedicione bellica regni nostri universique aliis laboribus et oneribus civilibus et secularibus, exactionibus, contributionibus, daciis et solucionibus liberamus et eximimus immunitatique eclesiastice asscribimus et invisceramus incorporamusque ac per eum, ad quem pertinet auctoritate ordinaria eclesiastica ascribi invescerari et incorporari admittimus tenore presencium mediante in perpetuum. In cuius rei testimoinum sigillum nostrum presentibus est appensum. Actum in convencione generali Piiotkouiensi, feria quinta proxima ante festum sancti Petri ad cathedram, anno Domini millesimo quingentesimo decimo, regni nostri quarto. Presentibus ibidem reverendissimis et reverendis in Christo patribus, dominis: Andrea Gneznensis et primate, Bernhardino Leopoliensi archiepiscopis, Joanne Cracoviensi, Vincencio Wladislauiensi, Joanne Poznaniensi, Erasmo Plocensi, Luca Varmiensi et Mathia Przemisliensi regnique nostri vicecancellario, ecclesiam episcopis necnon magnificis, generosis et venerabilibus: Spithkone de Jaroslaw castellano Cracoviensi, Nicoalo de Camyenyecz palatino et capitaneo Cracouiensi exercitum regni nostri campiductore generali, Nicolao Gardzina de Lubrancz Calisiensi, Ambrosio de Pampow Siradiensi, Jaroslao de Lassko Lanciciensi, Stanislao de Srzensko Plocensi, Prandota de Trcznavia Ravensi, palatinis, Joanne Zaremba de Calmova Poznaniensi, Christoforo de Schidlovyecz Sandomiriensi, Joanne de Przeramb Siradiensi, Joanne Jarandi de Brudzew Calissiensi, Nicolao de Pilcza Visliciensi, Nicolao de Schadlowyecz Radomiensi, Nicolao Jordan de Zakliczni Byetensi, Andrea de Radzyeyovicze Sochaczouiensi, Luca de Gorka Landensi et capitaneo maioris Polonie generali, Stanislao de Sprova Zarnoviensi, castellanis, Joanne de Lassko coadituore Gneznensi perpetuo et regni nostri cancellario, Stanislao Chodecz marsalco eiusdem regni nostri et Leopoliensi ac Camencensi capitaneo generali, Joanne de Latalicze Gneznensi, Cracouiensi et Lanciciensi preposito, Joanne Carnkowsky canonico Cracouiensi, Stanislao de Gorka preposito Calissienis, secretariis nostris et aliis quam plurimis consiliariis et curiensibus nostris testibus circa premissa, sincere et fidelibus dilectis. Datum per manus eiusdem reverendi patris, domini Joanne de Lassko coadiutoris Gneznensis perpetui et Regni Polonie cancellarii sincere nobis dilecti.

Johannis de Lassko, qui superius episcopus Gneznensis et cancellarius subscripsit.

W imię Pana amen, dla wiecznej pamięci rzeczy, królów i jakichkolwiek władców jest [obowiązkiem] otwartymi uszami [słuchać] pobożnych ich poddanych, dary okazywać i tym w pierwszej kolejności, którzy podążają za pobożnym, świętym i religijnym namysłem za tymi ludźmi, których życie pogrążone jest w innych [wartościach] mocy i jałmużny, które tak pobożne, jak święte i Bogu godne wota lub moc są stałe, tym więc rządząc chwilami [życia] i świadectwami godnych wiary świadków, [które] są w zwyczaju nadejść, albowiem nie ma nikogo, który nie dość wiedziałby, że oni wszyscy litują się nad biednymi w sposób pański. Dlatego my Zygmunt z łaski Boga król Polski, wielki książę Litwy oraz ziem krakowskiej, sandomierskiej, sieradzkiej, łęczyckiej, kujawskiej, ruskiej, pruskiej, Chełmna, Elbląga oraz Pomorza pan i dziedzic itd., oznajmiamy niniejszym, tym których to dotyczy, obecnym i przyszłym, którzy mają zamiar badać to pismo, ponieważ przyzwalając na prośby słynnych burmistrza i rajców lubelskich, naszych wiernych, nam przedstawione [zostało], że im pewną wiedzą i […] królewską i naszych doradców radą ogrody powszechnie zwane kredlarskie, znajdujące się poza murami Lublina, czyli czynsz z tychże ogrodów corocznie opłacany, który obecnie spokojnie w posiadaniu tychże rajców się znajduje dla klasztoru świętego Ducha i szpitala biednych poza murami Lublina mieszczącym się, czyli dla użytku i potrzeby biednych ludzi, w tymże samym klasztorze, w szpitalu przebywającym, albo w innych pobożnych i litościwych dziełach dając, udzielając, przypisując i rezygnując zgadzamy się i przyzwalamy oraz pozwalamy i dopuszczamy niniejszym. Nakazując te ogrody oraz czynsz z nich pochodzący, przez tego lub tych, którzy autorytet zwykły kościelny uznają i albo nadania, zapisy i rezygnacje zawierają tokiem dzierżenia, trzymania, posiadania i użytkowania na wieki, ponieważ ich tychże ogrody i czynsz im należny od wszelkiej wyprawy wojennej królestwa naszego uwalniamy i zwalniamy od naszych wszelkich prac i ciężarów państwowych i świeckich, podatków, kontrybucji, datków i opłat i immunitet kościelny przypisujemy i udzielamy oraz wcielamy i przez tych, do których należy zwykła władza kościelna przypisać nakazujemy i wcielić pozwalamy tenorem niniejszym, pośredniczącym na wieki. Na świadectwo czego nasza pieczęć została przywieszona [do dokumentu]. Zdziałane na sejmie walnym piotrkowskim, w najbliższy czwartek przed świętym Piotrem na katedrze, roku Pańskiego tysiąc pięćset dziesiątego, naszego panowania czwartego. W obecności wielce wielebnych i pełnych czci dla Chrystusa ojców, panów: Andrzeja gnieźnieńskiego i prymasa, Bernarda lwowskiego arcybiskupów, Jana krakowskiego, Wincentego włocławskiego, Jana poznańskiego, Erazma płockiego, Łukasza warmińskiego i Macieja przemyskiego oraz naszego królestwa podkanclerzego kościelnych biskupów oraz wspaniałych, urodzonych i godnych: Spytka z Jarosławia kasztelana krakowskiego, Mikołaja z Kamieńca wojewody i starosty krakowskiego, królestwa naszego generalnego instruktora wojskowego, Mikołaja Gardziny z Lubrańca kaliskiego, Ambrożego z Pampowa sieradzkiego, Jarosława Łaskiego łęczyckiego, Stanisława ze Śreńska płockiego, Prandoty z Trzciany rawskiego, wojewodów, Jana Zaręby z Kalinowy poznańskiego, Krzysztofa z Szydłowca sandomierskiego, Jana z Przerębu sieradzkiego, Jana Jaranda z Brudzewa kaliskiego, Mikołaja z Pilczy wiślickiego, Mikołaja z Szydłowca radomskiego, Mikołaja Jordana z Zakliczyna bieckiego, Andrzeja Radziejowskiego sochaczewskiego, Łukasza z Górki lądzkiego i starosty generalnego Wielkopolski, Stanisława ze Szprowy żarnowieckiego, kasztelanów, Jana Łaskiego wiecznego pomocnika [arcybiskupa] gnieźnieńskiego i królestwa naszego kanclerza, Stanisława Chodeckiego marszałka tegoż królestwa naszego i lwowskiego i kamieńskiego starosty generalnego, Jana z Latalic gnieźnieńskiego, krakowskiego i łęczyckiego prepozyta, Jana Karnkowskiego kanonika krakowskiego, Stanisława z Górki prepozyta kaliskiego, sekretarzy naszych i innych tak wielu doradców i dworzan naszych, po wymienieniu powyżej, szczerze nam wiernych i drogich. Dane przez ręce tegoż wielebnego ojca, pana Jana Łaskiego wiecznego pomocnika [arcybiskupa] gnieźnieńskiego i Królestwa Polski kanclerza szczerze nam drogiego.

Jan Łąski, który [wymieniony został] powyżej, biskup gnieźnieński i kanclerz podpisał.

Oryg., perg., 37,5 x 22,5+8cm, zachowany dobrze; inicjał „I”; j. łac.

Pieczęć w. kor. w miseczce wosk., na jedw. sznurku wbw., znacznie uszkodzona; por. Gumowski, nr 45.

Pod tekstem: podpis Jana Łaskiego, kanclerza.

Pod zakładką: „Septem floreni dati in Cancellaria”.

Na odwrocie: 2 regesty [XVI-XVII w.], częściowo zatarte; „Pro Hospitali S Spiritus”; „Et exemptio ab omni Jurisdictione”; „Nro 62do”  (sumariusz z r. 1836).

Kopia z XVIII w., nie uwierzytelniona, zob. Akta Kościoła Świętego Ducha w Lublinie, sygn.3.

Reg.: KmL, sygn. 248, s.23; AmL, sygn. 151, nr 69.

Druk: Riabinin, nr 104.

Wykaz, 27; DmL, sygn. 36.

 

 

Skip to content