1553, 27 marca, Kraków, na sejmie walnym

f. secunda pt dom. Palmarum prox.

Zygmunt August król polski ponownie odkłada na 4 lata lub na dłużej, do czasu zebrania się kolejnego sejmu w Krakowie, rozstrzygnięcie sporu między m. Lublinem z jednej a m. Krakowem z drugiej strony o prawo składu, odłożone do obecnego sejmu. W tym czasie kupcy z Wrocławia, Śląska, Moraw i Czech nie mają prawa przyjeżdżać z towarami na jarmarki lubelskie ani wywozić towarów z Lublina, pod groźbą ich utraty.

DML 101-1000043

  • Transkrypcja
  • Tłumaczenie
Sigismundus Augustus, Dei gratia rex Poloniae, magnus dux Lituaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, etc., dominus et haeres. Significamus praese[n]tibus literis nostris, quibus expedit, universis, quod certis adducti rationibus, authoritateque nostra causam et actionem inter famatos proconsulem et consules Lublinenses, veluti actores, per nunctios [s] et plenipotentes suos, ad id speciali mandato deputatos, coram nobis comparentes, ab una, et proconsulem ac consules civitatis nostrae Cracoviensis convent[i]s ab altera parte, ratione depositorii, ad praesentem generalem Regni nostri conventionem, vigore limitationis nostrae devolutam, rursus prorogandam et salvis iuribus privilegiisque, utriusque partis, limitandam duximus, prorogamusque et limitamus praesentibus, hinc ad quatuor annorum sese immediate subsequentium decursum, idque ad comicia [s] generalia Regni nostri, si et in quantum eadem comitia, ad illud ipsum praestitutum quatuor annorum tempus Cracoviae celebrabuntur. Alioqui, si alibi quam in civitate nostra Cracoviensi eadem ipsa comitia generalia ins[t]ituta forent, extunc haec praesens limitatio, in omnibus suis conditionibus, clausulis et articulis, firmiter ex utraque parte durare debebit, tam diu donec Regni nostri generalia comitia Cracoviae celebrari contigerit, [u]bi partes terminum eundem habebunt, quem hic Cracoviae iuxta eiusdem civitatis Cracoviensis privilegia ex […..]nis habere [deb]uerunt, iure utriusque partis in suo rob[or]e conservato, ea conditione, qua interea per huiusmodi totum quatuor annorum, ac totius limitationis tempus, nemo ex civibus et mercatoribus civitatis Vratislaviensis ac Ducatus Silesiae et Moraviae, tum et Regni Bohemiae, ullo modo aut praetextu ac ullis viis ad nundinas civitatis Lublinensis, cum mercibus, aut absque mercibus, proficisci, ac inde vicissim merces aliquas evehere audeat, sub poena ammissionis omnium mercium et rerum eiusmodi mercatorum, quae quidem per capitaneum nostrum Lublinensem, eiusque vicecapitaneum et officium castrensem accipiendae, et fisco nostro applicandae sunt, cuius rei nulla contradictione et renitentia consulatus Lublinensis interveniente capitaneus seu eius vicecapitaneus Lublinensis in proximis nundinis Lublinensibus aedictum [s] publicum et proclamationem facere debebit. Harum testimonio literarum, quibus sigillum nostrum appressum est. Datum in conventione generali Cracoviensi, feria secunda post Dominicam Palmarum proxima, anno Domini millesimo quingentesimo qui[n]quagesimo tercio, regni nostri XXIIII. Joannes Oczieski Regni Poloniae cancellarius manu propria Relatio magnifici Joannis Oczieski. Regni Poloniae cancellarii, succamerarii, burgrabiae Cracoviensis, Sandecensis, Olstinensis capitanei etc.

Zygmunt August, z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, pan i dziedzic ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki itd. Oznajmiamy niniejszym pismem wszystkim naszym [poddanym], którym [oznajmić] wypada, że kierując się określonymi względami oraz naszą wolą, sprawę i spór sądowy pomiędzy – z jednej strony – naszymi sławetnymi burmistrzem oraz rajcami lubelskimi jako powodami, stawiającymi się przed nami za pośrednictwem swoich wysłanników i pełnomocników wyznaczonych do tego specjalnym poleceniem, z drugiej zaś [strony] – burmistrzem i rajcami naszego miasta Krakowa, zebranymi w sprawie prawa składu na obecny sejm walny naszego Królestwa, a przesuwany na mocy naszego odroczenia i na nowo mający być przesuniętym przy zachowaniu nienaruszalności praw i przywilejów obu stron, postanowiliśmy, że [proces ten] należy odroczyć i przesunąć, i niniejszym [go] odkładamy od teraz na przeciąg czterech bezpośrednio następujących lat, a mianowicie do sejmu walnego naszego Królestwa, jeśli i o ile, sejm ten zostanie wyznaczony w tym uprzednio wyznaczonym okresie czterech lat w Krakowie. W przeciwnym wypadku, jeśli tenże sejm walny zostanie zwołany gdzie indziej, niż w naszym mieście Krakowie, wówczas to odroczenie we wszystkich swoich warunkach, klauzulach i artykułach winno z obu stron trwać niewzruszenie tak długo, dopóki sejm walny naszego Królestwa nie zostanie wyznaczony w naszym mieście Krakowie, gdy obie strony będą miały ten sam termin, który tu w Krakowie, zgodnie z przywilejami tegoż miasta Krakowa winny się odbywać wówczas [tekst uszkodzony] na mocy przepisu prawa obydwu stron potwierdzonego w swojej mocy, pod tym warunkiem, że tymczasem, przez cały ten okres czterech lat i okres całego odroczenia żaden z mieszczan lub kupców miasta Wrocławia i księstwa Śląska i Moraw, a także Królestwa Czech, w żaden sposób, pod żadnym pozorem, ani żadnymi drogami nie ośmieli się przybywać na targi miasta Lublina z towarami lub bez towarów i na odwrót: żadnych towarów wywozić pod karą utraty wszystkich towarów i rzeczy tego rodzaju kupców, które to winny być skonfiskowane przez naszego starostę lubelskiego i jego podstarościego oraz urzędnika grodzkiego i przekazane do naszego skarbu. Przy braku oporu i sprzeciwu lubelskiej rady miejskiej starosta lub jego podstarości lubelski na najbliższych targach winien będzie ogłosić edykt i proklamację w tej sprawie dla poświadczenia [wiarygodności] tego pisma, na którym została odciśnięta nasza pieczęć. Wydano na sejmie walnym krakowskim, w pierwszy poniedziałek po Niedzieli Palmowej, w roku Pańskim tysiąc pięćset pięćdziesiątym trzecim, panowania naszego dwudziestym czwartym. Jan Ocieski Kanclerz Królestwa Polskiego własnoręcznie [podpisał] Relacja wielmożnego Jana Ocieskiego, kanclerza Królestwa Polskiego, podkomorzego [i] burgrabiego krakowskiego, starosty sandomierskiego, olsztyńskiego itd.

Oryg., pap., k.2; 32,5 x 21,3 cm, przedarty  na złożeniach, tekst nieco uszkodzony, plamy; j. łac.

Pieczęci brak, ślad na dok.

Pod tekstem: relacja i podpis Jana Ocieskiego, kanclerza.

Na odwrocie: regest [XVII w.], drugi – zatarty, niemal nieczytelny; Nie masz; N 138 (sumariusz z r. 1841).

Reg.: KmL, sygn. 248, s.20; AmL, sygn. 151, nr 138.

Druk: Riabinin, nr 211.

Wykaz, 87; DmL, sygn. 101.

 

 

Skip to content