1540, 1 maja, Radom

sab. in festo ss. Philippi et Jacobi ap.

Zygmunt król polski z powodu sporów między burmistrzem, rajcami i miesz­czanami m. Lublina z jednej strony, a przedmieszczanami z drugiej wyznaczył ko­misarzy, którzy po zbadaniu konfliktu na miejscu wydali dekret, pozostawiając decyzji króla sprawy propinacji miodu i piwa na przedmieściach, lokowania gości, uprawiania handlu i składowania towarów.

Ponadto król powtarza i potwierdza poniższy dokument:

  • 1489,17maja, Kraków
    die dom. prox. p. fest. s. Sophiae
    Kazimierz [Jagiellończyk] król polski, na prośbę Jana Siestrzeńca i Klemensa Minczara rajców lubelskich, zatwierdza dokument wystawiony w imieniu i pod pieczęciami Mikołaja z Ostrowa kasztelana bieckiego i starosty lubelskiego oraz Daniela z Białaczowa kanonika sandomierskiego, pisarza królewskiego [1489, 24 IV, Lublin.?], zawierający ugodę zawartą między m. Lublinem i częścią przedmieszczan do niego należących z jednej strony, a innymi mieszkańcami przedmieść (wymienieni imiennie) z drugiej, m.in. w sprawie wyboru rajców, wolnego handlu i propinacji piwa.

Lista świadków (w dok. z 1540 r.)

PL-35-22-DmL-78-1-1

 

Oryg., perg.,73,5 x 49,5+9,3 cm, zachowany dobrze, dwie plamy na zakładce i kilka niedużych w tekście; inicjał „I”; j. łac.

Pieczęci brak, dwie dziury i odcisk sznurka na perg.

Pod tekstem: relacja i podpis Samuela Maciejowskiego, podkanclerzego.

Na marginesie z lewej: „Obedientia conventicula inhibetur”; „NB cerevisia”; „NB Mercatura”.

Na odwrocie: 2 regesty [XVII-XVIII w.]; „NB 7mum Priuilegium in quo continetur ciuibus suburbanis licitum esse propinare cerevisiam sed mercatura quaevis illis indicta est. Anni Domini 1489 et 1540”; „Lectum”; inne napisy zatarte; „Nro 102do” (sumariusz z r. 1836).

Kopia z r. 1800 z podpisem sekretarza magistratu m. Lublina, Franciszka Krępskiego.

Reg.: KmL, sygn. 248, s.32; AmL, sygn. 151, nr 116 (w obu reg. brak wzmianek o dok. króla Kazimierza).

Druk: Riabinin, nr 173 (i 67 – dok. królewski z r. 1489).

Wykaz, 67; DmL, sygn. 78.

Uwaga: Datę dok. z 24 IV 1489 r. uzupełniono na podstawie: Riabinin, nr 67; Oryg. dok. z 17 V 1489 r. w Bibl. Łopac, nr 50; Mikołaj z Ostrowa, był starostą lubelskim w 1. (1481) 1483 – 1500, por. Urzędnicy małopolscy, nr 1324.

 

 

Skip to content