1743, 17 grudnia, Warszawa

August III król polski w sprawie między wójtem i ławnikami z jednej a bur­mistrzem i radą m. Lublina z drugiej strony wydaje wyrok regulujący (stosownie do przywileju zrównującego Lublin z Krakowem) m.in. sprawę wyboru wójta, tytułów przysługujących wójtowi i ławnikom, kompetencji sądowych ławy i rady a także wsi miejskiej Bronowice i folwarku Ponikwoda oraz Żydów.

Oryg., 2 egz.:
1 – (przeznaczony dla rady miejskiej) – pap., k. 9, opr. półsk. (podniszczona) 21 x 34,5 cm; zachowany dość dobrze; j. łac.

Pieczęć w. kor., pap.-wosk., część legendy nie odciśnięta.

Pod tekstem: relacja i podpis Andrzeja Załuskiego, kanclerza; „Michael Nagrodzki Ref[erendariae] et Decr[etorum] Cur[iae] R[egni] assump[tus] Nrs mp.”; „Correctum”; „Inter Nobilem Magistratum Consularem Lublin[ensem] et Collegium Scabinale Lublinen[ense]”; nota o oblacie w ks. radź.    31 XII 1770 r.

Na marginesach: liczne adnotacje dot. poszczególnych postanowień dekretu.

Na okładce: Nro 177mo (sumariusz z r. 1836).

2 – (przeznaczony dla urzędu wójtowsko-ławniczego) – pap., k.1-11, opr. pólsk. (podniszczona), 21 x 33,5 cm; zachowany dobrze; j. łac.

Pieczęć w. kor., pap.-wosk., zachowana dobrze; por. Gumowski, ni 166.

Pod tekstem: relacja i podpis Andrzeja Zaluskiego, kanclerza; „Michael Nagrodzki Ref[erendariae] et D[e]cr[etoru]m Curfiae] R[egni] assumptus Nrs mp”; „Correctum”; „Lectum”; „Decretum inter Collegium Scabinale Lublinen[se] atque Nobilem Magistratum Lublinen[sem]”.

Na marginesach: zapiski, mniej liczne niż w oryg. 1, dot. treści dok.

Na odwrocie (k.llv): nota o oblacie dekretu w ks. wójt. ławn. 6 V 1745 r.

Reg.: KmL, sygn. 248, s.59; AmL, sygn. 151, nr 216.

Druk: Riabinin, nr 406.

Wykaz, 190; DmL, sygn. 190; APL, 190a (dok. ten był włączony do ks. m. Lublina, sygn. 244); DmL, sygn. 191.

Uwaga: por. dok. nr 258 i 295.

Skip to content