1371, 4 lipca, Kraków

die s. Procopii confes.

Elżbieta królowa węgierska i polska powtarza i potwierdza poniższy dokument:

  • 1320, 13 maja – 1332, 2 maja, in Jatka Pacholonis
    f. tertia infra octavas Ascensionis Domini

Władysław [Łokietek] król polski zwalnia kupców lubelskich od opłat celnych w całym państwie.

Kopia z XVIII w., pap., 20,3 x 16,6 cm, zachowana dobrze; nie uwierzytelniona; j. łac. Na odwrocie: 1371mi anni copia”; N 3 (sumariusze z r. 1836 i 1841).

Odpis: KmL, sygn. 145, k.l7v-18; KmL, sygn. 247, k.l-lv; reg.: KmL, sygn. 248, s.2; AmL, sygn. 151, nr 3.

Druk: KDMłp., III, nr 843; dok. króla Władysława, KDMłp., II, nr 577; Riabinin, nr 5 (nr 2 – dok. Łokietka).

Wykaz, 3; DmL, sygn. 3.

Uwaga: F. P i e k o s i ń s k i, KDMłp., s.254, podaje, że oryg., był spisany na perg. z pieczęcią w czerwonym wosku na pasku perg.; J. Riabinin już go nie widział (zaginął), natomiast K. M y ś 1 i ń s k i (Wójt dziedziczny, s.36, 37) uzasadnia, że rzekomy oryginał wzmiankowany przez Piekosińskiego był późniejszym falsyfikatem.

Brak daty rocznej dokumentu Władysława Łokietka. W kopii nazwę miejsca wydania tego dokumentu zapisano w sposób: „Jatka Patholonis”; przytoczoną w regeście przyjęto za F. Piekosińskim.

 

 

Skip to content