1620,10 grudnia, Warszawa, na sejmie walnym

Zygmunt III król polski na prośbę posłów ziemskich przybyłych na sejm, po­nownie nadaje miastu prawo pobierania w ciągu 10 lat jednego grosza od każdej beczki zwanej achtel piwa przywoźnego, zlecając staroście i jego następcom nadzór nad wykorzystaniem tego dochodu na dokończenie, naprawę, umocnienie okopów, wałów, baszt i bram miejskich. Jednocześnie król potwierdza urzędom miejskiemu i grodzkiemu posiadane przez nie prawo wydawania zakazu szynkowania piwem przy woźnym.

 0008

 

Oryg., perg., 70 x 31 + 6,3 cm, zachowany dobrze, niewielkie plamy; j. łac.

Pieczęć w. kor., w puszce met. bez wieczka, na jedw. sznurku dbw., częściowo wykruszona; por. Gumowski, nr 75.

Pod tekstem: „Sigismundus Rex”; „Stanislaus Carolus Niscicky SRM mp.”

Na odwrocie: regest, pokreślony, niewyraźny; „NB 49um priuilegium super uiuim grossum [a] tunna cerevisiae omnis aduectitiae ad an[os] decem pro [f]orficat[ion]e civitatis Lublinensis Anni Domini 1620″; „Nro 147mo” (sumariusz z r. 1836).

Kopia z XVIII w., nie uwierzytelniona.

Reg.: AmL, sygn. 151, nr 174 (pod datą dzienną 1 grudnia).

Druk: Riabinin, nr 297.

Wykaz, 134; DmL, sygn. 148.

Uwaga: Starostą lubelskim w 1.1614-1633 był Mikołaj Firlej z Dąbrowicy; por. Urzędnicy lubelscy nr 317.

_ZDJ0010

Skip to content