1532, 21 października, Kraków

f. secunda die Vendecem Millium Virginum

Zygmunt król polski z uwagi na to, że niektórzy kupcy wywożący wosk za granicę niedokładnie deklarują wagę, poleca burmistrzowi i rajcom lubelskim, aby ważyli na wadze miejskiej wosk wywożony z Lublina i wydawali zaświadczenie z pieczęcią, zawierające imię kupca i woźnicy, ilość kamieni i sztuk wosku oraz datę wywozu z miasta. W przypadku nieokazania świadectwa na granicach państwa, celnicy królewscy winni sami zważyć wosk. Nadto burmistrz i rajcy lubelscy zostali zobowiązani do wydawania rejestru wagowego celnikowi krakowskiemu na jego żądanie.

015

  • Transkrypcja
  • Tłumaczenie

Sigismund[us Dei] gratia rex Poloniae, magnus dux Lithuanie, Russie to[ci]usque Prussie ac Masouie etc. dominus et heres, famatis proconsuli et consu[l]ibus civitatis nostre Lublinensis, fidelibus dilectis gratiam regiam. Famati fideles dilecti, cum inter ceteras collusion[es], que in solvendis theloneis nostris frequentius committuntur, una sit, quod aliqui ex mercatoribus, qui ceram extra regnum nostram vehunt non fideliter declarant quantum eius ipsius cere habeant. Hinc itaque collusioni nos opportune viam precludere volentes mandamus vobis, ut quandocumque contigerit aliquem mercatorem educere ceram ex Lublin provideatis, ne talis cera permittatur, nisi prius sit ponderata ad libram Lublinensem. Nosque constituatis, aliquos probos et honestos homines, qui iurati diligenter hoc attendant ab eisque sub certo sigillo detur testimonium exprimendo non mercatoris tantum sed etiam vecto[r]is nomen et quot lapides cere habeat et in quot portionibus et qua die ex civitate illa evehatur. Aliquin, si quis testimonium eiusmodi sufficiens in confiniis regni nostri non demonstraverit permittique custodibus thelonei nostri eius ceram ad pondus deponere. Regestrum quoque circa tale pondus conscriptum volumus, ut theloneatori nostro Cracoviensi, pro tempore existenti, a vobis extra datur quandocumque ab eo requisiti fueritis, pro gratia nostra alias non facturi. Datum Cracouiae, feria secunda, die undecem Millium Virginum, anno Domini millesimo quingentesimo tricesimo secundo, regni nostri anno vigesimo sexto.

Zygmunt z łaski Boga król Polski, wielki książę Litwy, Rusi i całych Prus oraz Mazowsza itd. pan i dziedzic, sławnym burmistrzowi i rajcom miasta naszego Lublina, wiernym [i] drogim łaskę królewską [okazujemy]. Słynni, drodzy wierni, gdy pomiędzy innymi sprawami, które pojawiają się często co do uiszczania ceł, jedna jest [taka] pomiędzy innymi, [że] kupcy, którzy wożą wosk poza granice królestwa nie oświadczają wiernie ile sami wosku mają. Stąd więc jest sprawa, [którą] my pragniemy na dobrą drogę sprowadzić [i] nakazujemy wam, aby na ile zajdzie potrzeba jakiegokolwiek kupca wywożącego wosk z miasta Lublina postarajcie się nie dopuścić, o ile wcześniej nie zostanie zważony wosk na wadze lubelskiej. My również ustanowiwszy, że inni dobrzy i uczciwi ludzie, którzy przysięgli [i] pilnie do tego dążą, [aby] z ich godną zaufania pieczęcią zostało dane poświadczenie wymieniające nie tylko kupca, ale i woźnicy nazwisko i ile kamieni wosku ma oraz w ilu częściach i którego dnia z miasta wyruszy. W przeciwnym razie, jeśli ktoś takiego świadectwa wystarczająco nie dostarczy na granicach królestwa naszego pozwolone będzie naszym strażnikom celnym ich wosk na wagę złożyć. Również pragniemy, aby regestr względem takiej wagi został spisany, żeby nasz celnik krakowski, będący stosownie do okoliczności, przez was został dany ilekolwiek będzie przez niego zażądany, inaczej łaska nasza nie będzie okazana. Dane w Krakowie, w poniedziałek, w jedenasty dzień Tysiąca Dziewic, roku Pańskiego tysiąc pięćset trzydziestego drugiego, roku naszego panowania dwudziestego szóstego.

Oryg., pap., bifolium, 32,3 x 21,6 cm, frag. tekstu, górnego i dolnego marginesów wydarte, podklejone; j. łac.

Pieczęci brak, ślad na dok.

Na odwrocie: „Super pondus cerae in Lublin feria 2 D. 11 Millium Virginum”; „Nro 75lo” (su-mariusz z r. 1836).

Reg.: KmL, sygn. 248, s. 28; AmL, sygn. 151, nr 88. Druk: Riabinin, nr 136. Wykaz, 43; DmL, sygn. 53.

 

 

Skip to content