1541, 7 czerwca, Wilno

f. tertia Pentecostes

Zygmunt król polski powtarza i potwierdza poniższy dokument:

  • 1535, 28 lipca, Lublin
    f. quarta prox. a. Vinculorum s. Petri
    Wójt i ławnicy m. Lublina poświadczają, że przed sądem gajonym w tymże dniu została zawarta ugoda między burmistrzem, rajcami (wymienieni imiennie) oraz całym pospólstwem m. Lublina z jednej strony, a przedmieszczanami z drugiej. Na jej mocy przedmieszczanie zobowiązali się zachować postanowienia zawarte w przywileju króla Kazimierza [zob. nr 82] z tą poprawką, że w przypadku pokrzywdzenia mają udawać się nie do starosty lecz do rady miejskiej. Niezadowoleni z jej wyroku mogą w dzień dorocznej elekcji magistratu wystąpić ze swoimi pretensjami wobec wójta, ławników, cechmistrzów, pięciu mężów i całego pospólstwa; stąd służy im apelacja do króla.

172

173Oryg., perg., 54,8 x 35,2 cm, zachowany dobrze; j. łac.

Pieczęć mn. kor., pap.-wosk., zachowana dobrze; por. Gumowski, nr 46.

Pod tekstem: relacja i podpis Samuela Maciejowskiego, podkanclerzego.

Na odwrocie: „1635 Concordia suburbanorum renuncians se a Judicio Capitaneus loci”; „In reliquis 6 punctis ratificant suburbani originale transactionis cum civitate iam factae”; „Suburbani non possunt querulari coram capitaneo”; „NB. 6tum Priuilegium in quo continetur ne ciues suburbani pro iniuriis ad capitaneum recurrant sed tantum ad Magistratum Anni Domini 1541”; inne napisy zatarte; „Nro 104to” (sumariusz z r. 1836).

Reg.: KmL, sygn. 248, s.32 (pod datą dzienną dok. z 1535 r.); AmL, sygn. 151, nr 118.

Druk: Riabinin, nr 177.

Wykaz, 69; DmL, sygn. 80.

 

 

Skip to content