1538, 24 lutego, Piotrków, na sejmie walnym

dom. Sexagesimae

Zygmunt król polski zatwierdza ugodę między Salomonem, opatem klasztoru [cystersów] w Sulejowie z jednej strony, a posłami m. Lublina z drugiej, w sprawie pobierania ceł od bydła pędzonego przez miasta klasztorne Skrzyń [Skrzynno] i Sulejów. Mieszczanie lubelscy zobowiązują się płacie od pary koni, wołów i krów przepędzanych lub ciągnących wozy po 5 obolów; od każdej owcy, jagnięcia i kozy po 1 obolu; przy pędzeniu przez wodę będą zwolnieni od opłaty mostowego. Mieszczanie pędzący bydło winni mieć przy sobie zaświadczenie z pieczęcią miejską stwierdzające ich obywatelstwo lubelskie.

139

  • Transkrypcja
  • Tłumaczenie

SIGISMUNDUS Dei gratia rex Poloniae, magnus dux Lituaniae, Russiae, Prussiae, Masouie etc. dominus et heres, significamus tenore praesentium, quibus expedit universis, quod comparens coram nobis personaliter venerabilis et religiosus Salomon abbas monasterii Suloviensi ex una et nuntii civitatis nostrae Lublinensis parte ex altera in presenti conventu regni nostri generali recognoverunt: imprimis praedicti nuntii quod tollendo citationem, qua citaverant praefatum abbatem pro indebita exactione telonei in oppidis monasterii sui videlicet, Skrzyn et Suleow, in terminoque comparando consultuis existimantes, ut concordia et compositione amicabili eam controversiam sopirent, ita inter se concordarunt et per medium nonnullorum, consiliariorum nostrorum, composuerunt, quod quotienscumque contingat pelli aut duci boves, vaccas, equos, agrios, oves, capras per dicta oppida Skrzyn et Suleow, sine alterum illorum, a quo cunque cive Lublinensi totiens ipsi cives Lublinenses a singuis duobus equis aut bobus aut vaccis sine pulsis, sine currus aut alia onera trahentibus per quinque obolos ratione telonei dare et solvere teneantur et sint obligati. A singulis vero ovibus, agruis, capris similiter pulsis per unum obolum irrecuse exolvant. Dum vero opportunitate se offerente per aquam aliquod illorum pecorum, equorum, boum, ovum pepulerint, extunc pontale in Suleow solvere non tenebuntur quotienscumque, autem ipsi cives Lublinenses huiusmodi pecora et pecudes pellere per dicta oppida voluerint totiens testimoium sub sigillo civitatis publico adferre tenebuntur per literas, quibus se esse cives Lublinenses in e[i]sdem oppidis et locis comprobabunt, alioquin teloneum ipsum more aliorum hominum solvere teneantur. Quamquidem concordiam et compositionem ratam fieri eripiendo illam a nobis approbari petiterunt. Nos igitur rem iustam et honestam, quam a nobis petierunt esses iudicantes concordiam ipsam ac omnia in ea contenta approbanda, ratificanda et confirmanda duximus prout approbamus, ratificamus et confirmamus decernentes illam robur debite firmitatis obtinere. Harum testimonio literarum, quibus sigillum nostrum est impressum. Datum Piotrkouiae, in conventione generali, dominica Sexagesimae, anno Domini millesimo quingentesimo trigesimo octavo, regni vero nostri anno tricesimo secundo.

Relatio reverendi in Christo patris domini Joannis Choienski episcopi Cracoviensis et Regni Poloniae cancellarii.

Zygmunt z łaski Boga król Polski, wielki książę Litwy, Rusi, Prus, Mazowsza itd. pan i dziedzic, oznajmiamy niniejszym, wszystkim których to dotyczy, że pokazawszy się przed nami osobiście czcigodny i religijny Salomon opat klasztoru sulejowskiego z jednej strony i posłowie miasta naszego lubelskiego z drugiej, w obecności sejmu naszego, królewskiego walnego przedstawili: przede wszystkim, wspomniani posłowie uznając, że wnosząc pozew, którym pozwali wspomnianego opata o nienależny pobór cła w miastach jego klasztoru mianowicie, Skrzynie i Sulejowie, w terminie przeciwstawiwszy się, naradziwszy się, aby zgoda i układ przyjacielski ten spór rozwiązała, tak więc zgodzili się pomiędzy sobą, a nie przez jakiegoś pośrednika, spośród naszych doradców [i] ustalili, że ilekroć przyjdzie pędzić lub prowadzić woły, krowy, konie, jagnięta, owce, kozy przez wspomniane miasta Skrzyn i Sulejów, żadnego nie pomijając, od którego jakikolwiek mieszczanin lubelski tyle, [ile] ci mieszczanie lubelscy od poszczególnych par koni lub wołów albo krów bez pędzenia, bez wozów lub innych ciężarów ciągnąc zostaną zobligowani ze względu na cło dać i uiszczać będą pięć oboli. Od pojedynczych zaś owiec, jagniąt, kóz podobnie pędzonych jednego obola nieprzerwanie opłacać będą. Gdy zaś zdarzy się, że będą pędzić przez wodę jakieś ich bydło, konie, woły, owce, wówczas mostowego w Sulejowie nie będą zmuszeni płacić za każdym razem, zaś [jeśli] ci mieszczanie lubelscy to bydło i stada będą chcieli pędzić przez wspomniane miasta tyle razy świadectwo pod pieczęcią miasta publiczną okazać będą musieli, poprzez dokumenty udowodnią w tychże miastach, że są mieszczanami lubelskimi, inaczej to cło zwyczajem innych ludzi zostanie pobrane. Wszyscy [obie strony] zgodę i układ w mocy uchwaloną poprosili nas, aby ją potwierdzić. My zatem rzecz sprawiedliwą i godną [mając], o którą zostaliśmy poproszeni przyznając, że jest układ tenże i wszystko w nim zawarte zaaprobowane, ratyfikowane i potwierdzone wedle tego, jak aprobujemy, ratyfikujemy i potwierdzamy uznając, że on otrzyma należną moc. Na świadectwo czego nasza pieczęć jest wyciśnięta na dokumencie. Dane w Piotrkowie, na sejmie walnym, w niedzielę Sześćdziesiątnicy, roku Pańskiego tysiąc pięćset trzydziestego ósmego, roku zaś naszego panowania trzydziestego drugiego.

Z relacji pełnego czci dla Chrystusa ojca pana Jana Chojeńskiego biskupa krakowskiego i Królestwa Polski kanclerza.

Oryg., pap., bifoliurn, 37,7 x 25,5, zachowany dobrze; j. łac.

Pieczęci brak, ślad na dok.

Pod tekstem: relacja Jana Chojeńskiego, kanclerza.

Na odwrocie: regest [XVI w.]; „abbas Szulieovien[sis] concordia (ratione pecudum et pecorum ut potius thelonei ab illis” – dopisane później): „Nro 100mo” (sumariusz z r. 1836).

Kopia z XVIII w., nie uwierzytelniona.

Reg.: KmL, sygn. 248, s.31; AmL, sygn. 151, nr 113.

Druk: Riabinin, nr 164; MRPS, IV, nr 6267.

Wykaz, 63; DmL, sygn. 74.

Skip to content