I.N. [1483-1484, Lublin]

Jerzy Litwos z Kazanowa archidiakon lubelski na prośbę Piotra prepozyta szpitala Świętego Ducha w Lublinie, poleca notariuszowi wydać pod swoją pieczęcią z akt konsystorskich z czasów oficjała Klemensa z Przybysławic poniższy do­kument:

  • 1453, 3 stycznia, Lublin
    f. quarta prox. pt fest. Circumcissionis Domini
    Gerwazy podwójci lubelski wraz z siedmioma ławnikami (wymienieni imiennie) zaświadczają, że szl. Piotr Siestrzeniec wójt m. Kraśnika wraz z żoną Małgorzatą oraz pasierbami Janem i Jakubem Krejdlarami, zapisali na rzecz szpitala Świętego Ducha i znajdujących się w nim ubogich dwie grzywny czynszu na swoich ogrodach w Lublinie oraz darowali dwa łany obsianego pola na przedmieściu lubelskim.

DmL_020_2

 

Oryg., perg., 29,6 x 22+3,5 cm, zniszczony, podklejony taśmą, ubytki tekstu; j. łac.

Znak  notarialny z  dewizą  i  formułą  notariusza  publicznego imperiali  auctoritate,  Tomasza [Marszowskiego] syna Stanisława z Marszowa; pieczęci brak, pasek perg.

Na odwrocie: 2 regesty [XVII w.], częściowo zatarte; Nro 25to (sumariusz z r. 1836).

Kopia z XVIII w. nie uwierzytelniona.

Reg.: por. KmL, sygn. 248, s.11-12; AmL, sygn. 151, nr 30.

Druk: Riabinin, nr 35 (pod datą 4 stycznia 1453); Kat. Łopac, nr 38 (pod. r. 1453, regest b. lakoniczny).

APL, 8f; DmL, sygn. 20.

Uwaga: w dokumencie brak daty wystawienia, ustalono przybliżoną datę na podstawie:

P. Hemperek, Oficjalat, s.216, Jerzy Litwos z Kazanowa był oficjałem lubelskim w 1. 1482 – 1489, archidiakonem – od r. 1468; Klemens Cholewa z Przybysławic, był oficjałem lubelskim w 1. 1452 – 1465, archidiakonem – od r. 1443, tamże, s.215-216; Tomasz Marszowski, notariusz cesarski i apostolski, w konsystorzu lubelskim w 1. 1483 -1484, tamże, s.238.

 

 

Skip to content