1542, 9 marca, Wilno

f. ąuinta a. dom. Oculi prox.

Zygmunt król polski, na prośbę przybyłych do Wilna delegatów m. Lublina, wydaje uniwersał do starostów, celników i prefektów komór celnych w Bełzie i Chełmie, polecając aby od mieszczan lubelskich czasowo nie pobierali ceł na wspomnianych komorach, lecz tylko rejestrowali nazwiska przechodzących z towarami. Ostateczną decyzję król wyda po okazaniu mu przywileju, na który powoływali się delegaci, a którego z powodu odległości miejsca i niebezpieczeństw, nie wzięli ze sobą.

DML 86-1000005

  • Transkrypcja
  • Tłumaczenie

Sigismundus Dei gratia rex Poloniae, magnus dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masouiae etc. dominus et heres, significamus tenore presentium universis et singulis capitaneis ac theloneorum et camerarum Belsensis et Chelmensis praefectis, notariis et custodibus aliisque omnibus sua ad id interesse putantibus, quod cum ad nos venissent cives quidam Lublinenses a civitate eorum publice missi petierunt a nobis, ut eos iuxta eorum privilegia et decreta a predecessoribus nostris et a nobis lata a theloneis et vectigalibus camerarum Belsensis et Chelmensis iuxta decretum nostrum ipsis desuper per nos datis liberos faceremus et quoniam propter locorum distantiam et pericula privilegium immunitatis sue, cuius mencionem in decreto nostro fecimus ad nos non attulerunt, propterea quid illis ad praesens responsi daremus non habebamus, nam aliis negociis occupati, eorum privilegiorum tenorem memoria tenere non possumus. Itaque antequam id nobis privilegium demonstratuum fuerit suspendendam responsionem nostram censemus, interim autem nobis omnibus capitaneais, thelonerumque et camerarum praefectis predictis praesentibus mandamus, ita omnino habere volentes, ut ab ipsis civibus per vestras cameras cum quibuscumque mercimoniis proficiscentibus, nulla thelonea exigatis, aut exigi patiamini duntaxat nomina omnium praeteruntum cum mercibus in regestra nostra notabitis et inscribetis, mandatum autem hoc nostrum ipsis civibus lectum et in regestra aut alium authenticum locum inscriptur reddetis pro gratia nostra et officio nostro aliter non faciatis. Datum Vilnae, feria quinta ante dominicam Oculi proxima, anno Domini millesimo quingentesimo quadragesimo secundo, regni nostri anno tricesimo sexto.

Ad mandatum sacrae, regiae maiesatis proprium.

Zygmunt z łaski Boga król Polski, wielki książę Litwy, Rusi, Prus, Mazowsza itd. pan i dziedzic, oznajmiamy niniejszym wszystkim i pojedynczym starostom, celnikom i prefektom komór bełskiej i chełmskiej, pisarzom i innym stróżom, [którzy] uważają, że ich to dotyczy, ponieważ przybyli do nas mieszczanie lubelscy z ich miasta publicznymi posłańcami [i] prosili nas, aby wedle ich przywilejów i dekretów [udzielonych] przez naszych poprzedników oraz przez nas co do cła i podatków na komorze bełskiej i chełmskiej wedle dekretu naszego danego im w tej sprawie przez nas wolnymi uczynili, a ponieważ ze względu na dystans i niebezpieczeństwa własny przywilej immunitetowy, o którym wzmiankę czynimy w naszym dekrecie, nie przywieźli, dlatego im odpowiedzi obecnie dać nie możemy, albowiem innymi sprawami jesteśmy zajęci, [a] tenor ich przywileju w pamięci [odtworzyć] nie możemy. Tak więc zanim ten przywilej zostanie nam przedłożony zawieszamy naszą odpowiedź, [a] tymczasem zaś naszym wszystkim starostom, wspomnianym cła i kamer prefektom obecnie nakazujemy, ponieważ w ten sposób całkowicie chcemy mieć, aby ci mieszczanie kiedy przez wasze kamery z różnymi towarami będą podróżować, żadnego cła nie ściągniecie, ani ściągnąć się nie odważycie tylko imiona wszystkich podróżujących z towarami w regestrach naszych zapiszecie i wpiszecie, zaś nasz mandat tymże mieszczanom zostanie odczytany i do regestrów lub innych autentycznych miejsc wpisany ze względu na naszą łaskę i powinność naszego urzędu. Dane w Wilnie, w najbliższy czwartek przed niedzielą Oculi, roku Pańskiego tysiąc pięćset czterdziestego drugiego, roku naszego panowania trzydziestego szóstego.

Na polecenie świętego, własnego, królewskiego majestatu.

Oryg., pap. 44,5 x 32,8 cm, przedarcia na złożeniach, podklejone, filigran; j. łac.

Pieczęć mn. kor., pap.-wosk., uszkodzona; por. Gumowski, nr 46.

Pod tekstem: „Ad mandatum Sacrae Regiae Maiestatis proprium”.

Na odwrocie: „iest”.

Kopia z XVIII w., nie uwierzytelniona.

Reg.: KmL, sygn. 248, s.33.

Druk: Riabinin, nr 183.

Wykaz, 73; DmL, sygn. 86.

Skip to content