1543, 11 października, Wielawieś

f. ąuinta prox. a. fest. s. Hedvigis, in Vielauies

Zygmunt król polski w związku ze skargą szl. Jakuba Osmólskiego młynarza królewskiego na radę miejską w Lublinie, która powołując się na przywilej księcia Władysława [zob. nr 1], zamierza – z wielką szkodą dla tegoż Jakuba Osmólskiego –  zbudować nowy młyn na rz. Bystrzycy, mimo że młyny lubelskie wystarczają na potrzeby miasta a przywileje królewskie nadane poprzednikom Osmólskiego stanowią, że żaden inny młyn, oprócz należącego do wspomnianego młynarza, nie powstanie, poleca miastu, aby wstrzymało się z budową młyna do czasu zbadania sprawy przez komisarzy królewskich, którzy wydadzą ostateczną decyzję.

DML 89-1000021

Sigismundus Dei gratia rex Polonie, magnus dux Lithuanie, Russie ac Mazouie etc. dominus et heres, famatis proconsuli, consulibus et toti communitati civitatis nostre Lublinensis fidelibus dilectis gratiam nostram regiam. Famati fideles dilecti exposuit coram nobis generosus Jacobus Osmolszki molendinator noster Lublinensis, quomodo tametsi molendina Lublinenses sint ad molendinum suficiencia et privilegiorum sacre regie predecessoribus ipsius Jacobi Osmolski concesse de super habite disponaliter nullum aliud molendinum fieri debere propter molendina predicti molendinatoris nostri. Nichilominus tum fideles vestros privilegiis prefatis et suficiencia molendinorum predictorum non attendentes molendinum quoddam in fluvio Bistrzicza in Lublin novom sub pretextu quarundam literarum nostrarum ad importunam postulacioni fidelium vestrarum a nobis obtenta construere intendunt in magnum damnum et preiudicium dispendumque ipsius Jacobi Osmolski indignacionem, que privilegiorum nostrorum ac respectum nostrum, qui suplicavit a maiestate nostra sibi de remedio opprtuno provideri. Proinde fidelibus vestris mandamus omnino habere volentes, quattinus fideles vestros se a constructionem huiusmodi molendini contineant donec commissarii nostri certi ad cognoscendum negocium hoc per nos designati privilegia illius et vestra ac molendina prefata revindicant coram, quibus vestros fideles posteaque per illos citabunt compareant et quidquid in eo negocio cognoverint et decreverint firmiter teneant et inviloabiliter observent, quam constructionem molendini novi fidelibus vestris per presentes ad decisionem predictorum commissariorum nostrorum omnino inhibemus pro gratia sub gravique indignacione nostra aliter non facturi. Datum in Wielawies, feria quinta proxima ante festum sancte Heduigis, anno Domini millesimo quingentesimo quadragesimo tercio, regni vero nostri XXXVIIo

Ad mandatum sacre regie maiestatis proprium.

 

Oryg., pap., bifolium, 22 x 32,4 cm; zachowany dobrze; j. łac.

Pieczęci brak, ślad na dok.

Pod tekstem: „Ad mandatum sacre regie maiestatis proprium”.

Na odwrocie: „Regestrata”; „Inhibitio edifkari molendinum propter canalia”.

Dok. wyłączony z akt luźnych m. Lublina.

DmL, sygn. 89.

Skip to content