Wykaz skrótów

WYKAZ SKRÓTÓW (nie dotyczy „indeksu osób i miejscowości”)

a. – ante
AD – anno Domini
AGAD – Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie
AKMK – Archiwum Kurii Metropolitalnej Krakowskiej
AmL – akta miasta Lublina
Ao – anno
AOf. – Acta Officialia
ap, – apostoli, apostolorum
APK – Archiwum Państwowe w Krakowie
APL – Archiwum Państwowe w Lublinie
Arch. Archidiec. – Archiwum Archidiecezjalne
b., bae – beata, beatae
b.d.- brak daty, brak daty dziennej
Bibl. Łopac. – Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie
b.m. – brak miejsca (wydania dokumentu)
ca – circa
C.L. – civilis Lublinensis
confes. – confessor
crast. – crastino
D., DD, dni, dnorum – dominus, domini, dominorum
dbw. – dwubarwny
DmL – Dokumenty miasta Lublina
dok. – dokument
dom. – dominica
dot. – dotyczy, dotyczący
drewn. – drewniana
ep., epus – episcopi, episcopus
ev. – evangelistae
f. – feria
fest. – festum
fr – frater
frag. – fragment
glor. -gloriose, gloriosissime
grodz. – grodzkie
Hlmi Excellmi et Rndmi Dni – Illustrissimi Excelentissimi et Reverendissimi Domini
I.N. – instrument notarialny
j. – język
jbw. – jednobarwny
jedw. – jedwabny
JKM – Jego Królewska Mość
jw. – jak wyżej
k. – karta
kanc. – kancelaryjna
KmL – księgi miasta Lublina
kor. – koronna
ks. – księga
ks. nab. – księga nabytków
łac. – łaciński
M. – Maiestatis
m. – miasto
martyr. – martyris
met. – metalowa
MK – Metryka Koronna
mma, mmae – manu mea, meae
mn. – mniejsza
mp. – manu propria
nbles – nobiles
NCL – notarius civilis Lublinensis
niem. – niemiecki
nrius, ntus – notarius
opr. – oprawa
oryg. – oryginał
pap. – papier
pap-wosk. – papierowo-woskowa
pol. – polski
pontif. – pontificis
por. – porównaj
pprio – proprio
prox. – proxima
pt – post
r. – recto
RM, R.M. – regiae maiestatis
radz. – radziecka
reg. – regest
Rep: – reprodukcja
s., sae – sancta, sanctus, sanctae
sab. – sabbatum
sec. secr. – secretarius
spies, splis, splium – spectabiles, spectabilis,
spectabilium spt – scripsit
SRM, S.R .Mttis, SR Matis, S Rgie Mayt – Sacrae Regiae Maiestatis
ss. – sanctorum, sanctissimum
SS. – sióstr
sst – subscripsit
Suppl. – Supplementum
SWPM – Sąd Wyższy Prawa Magdeburskiego
sygn. – sygiiatura
sygnet. – sygnetowa
szl. – szlachetny
średn. – średnica
św. – święta, święty
tłum. – tłumaczenie
ur. – urodzony, szlachetnie urodzony
v – verso
VCL, VCL – vicesgerens castrensis Łucoviensis
vig. – vigilia
virg. – virgims
w. – wielka
wbw. – wielobarwny
wezw. – wezwaniem
wg – według
współopr. – współoprawny
wosk. – woskowa
wójt.-ławn. – wójtowsko-ławnicza
zesp. – zespól, zespole
zm. – zmarły
zob. – zobacz

Skip to content