1537, 9 marca, Kraków

f. sexta a. dom. Letare

Zygmunt król polski wskutek skarg mieszczan lubelskich na kupców, którzy idąc z Wielkiego Księstwa Litewskiego do Wrocławia omijają Lublin ze szkodą dla miasta, poleca staroście lubelskiemu Janowi [Gabrielowi] z Tęczyna publicznie ogłosic zakaz omijania Lublina, zaś nie przestrzegających go zatrzymywać i karać.

  • Transkrypcja
  • Tłumaczenie

Sigismundus Dei gratia rex Polonie, magnus dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masouiae etc. dominus et heres, magnifico Joanni de Thanczin castellano Voiinicensi, marsalco regni nostri et capitaneo Lublinensi sincere nobis dilecto, in eius absentia vicecapitaneo gratiam nostram regiam. Magnifice, sincere nobis dilecte sepenumero, ad nos referunt cives nostri Lublinenses, de mercatoribus qui ex Magno Ducatu nostro Lituanie Vratislauiam euntes declinare et preterire solent itinera publica per civitatem nostram Lublinensem dirigentia una cum rebus et mercibus suis. Quod facere dicuntur contra iura et privilegia et in magnum detrimentum eiusdem civitatis ac contra antiquas consuetudinis. Quare volumus et mandamus tue strenuuo provideat diligenter per publicas proclamationes, ne quis vis rei ignorantiam [p]etendens in ea re delinquat, qui vero contumaces et rebelles reperti fuerint, eos reprehendi et arestari poen[a]sque debitis affici, pro debito officioque suo et gratia nostra tua strenuuo factura. Datum Cracouiae, feria sexta ante dominicam Letare, anno Domini Mo Do XXXo VIImo, […].

Ad mandatum sacrae, regie maiestatis.

Zygmunt z łaski Boga król Polski, wielki książę Litwy, Rusi, Prus, Mazowsza itd. pan i dziedzic, wspaniałemu Janowi z Tęczyna kasztelanowi wojnickiemu, marszałkowi królestwa naszego i staroście lubelskiemu szczerze nam drogiemu, [a] pod jego nieobecność podstarościemu łaskę naszą [okazujemy]. Wspaniałemu, szczerze nam drogiemu oświadczone jest, że do nas zwrócili się mieszczanie nasi lubelscy, o to, iż kupcy zmierzający do Wrocławia z naszego Wielkiego Księstwa Litewskiego zwykli są odmawiać i omijać drogi publiczne wiodące do miasta naszego Lublina wraz ze swoimi rzeczami i pieniędzmi. Takie postępowanie [mieszczanie lubelscy] uważają za przeciwne prawu i przywilejom oraz za [uczynioną] wielką szkodę ich miastu oraz za [rzecz] przeciw dawnym zwyczajom. Dlatego pragniemy i nakazujemy tobie gorliwy, abyś zatroszczył się pilnie poprzez publiczne oświadczenia, aby nikt siłą niewiedzy wiedziony w tym stanie pozostał, [a ten] który zaś uparcie i zbuntowanie zwróci się [z tej drogi], tego zatrzymać i aresztem nałożyć karę należną wykonasz, ze względu na powinność swojego urzędu oraz na udzielenie tobie, gorliwemu naszej łaski. Dane w Krakowie, w piątek przed niedzielą Letare, roku Pańskiego tysiąc pięćset trzydziestego siódmego.

Na polecenie świętego, królewskiego majestatu.

Oryg., pap., 21,7 x 32 cm, przedarty na złożeniach, podklejony; j. łac.

Pieczęć w. kor., pap.-wosk., odciśnięty jedynie herb Korony i frag. herbów ziemskich; por. Gumowski, nr 45.

Pod tekstem: „Ad mandatum Sacrae Regiae Matis”.

Na odwrocie: „Actualae”; inny napis nieczytelny.

Druk: Riabinin, nr 158

Wykaz, 59; DmL, sygn. 70.

 

 

Skip to content