1613, 30 października, Warszawa

[Zygmunt] III król polski ustanawia na okres 10 lat ordynację w sprawie piwa przywoźnego: przywożący je na sprzedaż z innych miejsc do Lublina lub jego przedmieść podczas sądów trybunalskich, jarmarków lub w innym czasie zobowią­zani są, w celu pokrycia szkody wynikającej stąd dla uprzywilejowanej karczmy miejskiej pod ratuszem, do opłaty przy wjeździe do miasta albo na przedmieście 1 grosza od każdej beczki lub mniejszego naczynia; pieniądze te mają być przezna­czone na reperację murów i dróg miejskich. Jednocześnie król potwierdza urzędom miejskiemu i grodzkiemu posiadane przez nie prawo zakazu szynkowania piwem przywoźnym we wszystkich miejscach nieuprzywilejowanych pod karą 14 grzywien i konfiskaty piwa, którego połowa ma iść na potrzeby zamku, a druga – na po­trzeby miasta.

 0003

 

Oryg., pergv 59,5 x 24+9,2 cm; przedarcie w miejcu złożenia; j. łac. Pieczęci brak, dziury po sznurku.

Pod tekstem: „Sigismundus Rex”; ,Joan[nes]. Kucborsky Praep[ositus]. Crac[oviensis].”

Na odwrocie: „NB 50 (przekreślone) Priuilegium solutionis unius grossi a … cerevisiam Armi Do­mini 1613″; „Amio Domini 1720″; dwa inne napisy zatarte; „Nro 144to” (sumariusz z r. 1836).

Kopia z XVIII w.; nie uwierzytelniona.

Reg.: AmL, sygn. 151, nr 169.

Druk: Riabinin, nr 288.

Wykaz, 123; DmL, sygn. 141.

Uwaga: w dokumencie brak imienia króla, zaczyna się od „Tertius” (zostawiony pierwszy linio­wany wiersz na jego wpisanie).

 

 

Skip to content