1679, 25 sierpnia, Lublin

Maciej Kazimierz Rozwadowski dr teologii, protonotariusz apostolski, oficjał lubelski, działając z delegacji Mikołaja Oborskiego biskupa sufragana i oficjała gene­ralnego krakowskiego, eryguje prelaturę, czyli kantorię w kolegiacie św. Michała Archanioła w Lublinie, uposażoną przez ks. Jana Gałęskiego prepozyta kościoła Świętego Ducha w Lublinie. Patronat nad fundacją i prawo prezenty kantora pozo­stawia przy magistracie m. Lublina, który zaprezentował na prelaturę wymienione­go prepozyta kościoła Świętego Ducha, co oficjał zatwierdza. Nadto postanawia, a-by kantor sam lub przez wyznaczonego księdza odprawiał co tydzień dwie msze: jedną za duszę fundatora po jego śmierci, drugą za jego zmarłych rodziców. Kantor z tej fundacji co kwartał ma płacić 4 floreny kantorowi szkoły istniejącej przy kole­giacie, z tytułu nauczania w niej śpiewu.

Lista świadków

Dokument zawiera transumpty niżej wymienionych dokumentów:

 • 1679, 26 czerwca, Lublin
  Mikołaj Oborski biskup sufragan i oficjał generalny krakowski zawiadamia Macieja Kazimierza Rozwadowskiego oficjała lubelskiego, że proszono go za ks. Ja­nem Gałęskim prepozytem kościoła Świętego Ducha w Lublinie, który zapisał czynsz na uposażenie prelatury, czyli kantorii i kantora w kolegiacie św. Michała w Lublinie, stwierdzając zarazem, że dokonany zapis i czynsz wystarczają na utrzy­manie kantorii i kantora. Biskup daje pełnomocnictwo oficjałowi do erygowania kantorii i powołania kantora, zastrzegając sobie i swojemu sądowi prawo rozstrzy­gania wszelkich sporów i apelacji.

 

 • 1679,1 lipca, Lublin
  Maciej Kazimierz Rozwadowski oficjał lubelski, z upoważnienia biskupa Mi­kołaja Oborskiego, wzywa duchowieństwo kolegiaty św. Michała do stawienia się przed jego sądem w celu obejrzenia i wysłuchania zapisów dokonanych na rzecz kantorii w tejże kolegiacie, na którą to prelaturę ma mianować ks. Jana Gałęskiego, jako jej fundatora.

 

 • 1665, 3 września, w grodzie lubelskim
  Feliks ze Stojeszyna Stoinski pisarz grodzki lubelski zeznał, że zgodnie z de­kretem Trybunału Koronnego (1665, 1 VIII), jest winien sumę 1000 florenów ks. Ja­nowi Gałęskiemu zakrystianowi kolegiaty św. Michała w Lublinie i jego sukceso­rom, którą to sumę zobowiązuje się zwrócić na św. Jana przyszłego roku, wraz z prowizją.

 

 • 1653,1 VIII, w urzędzie radzieckim
  Dekret rady miejskiej lubelskiej przysądzający Piotrowi Gałęskiemu cyruli­kowi lubelskiemu i Elżbiecie Kupiszownie, małżonkom sumę 2000 florenów, która po śmierci Elżbiety przejdzie na jej męża lub jego sukcesora.

 

 • 1679, 21 II, Lublin, w urzędzie radzieckim
  Burmistrz, rajcy, wójt, ławnicy, pisarz, poborca miejski i mężowie elekci ze­znają w imieniu całego miasta, że wobec niezapłacenia ks. Janowi Gałęskiemu pre-pozytowi kościoła Świętego Ducha czynszu 1000 florenów od sumy 2 tys. florenów, zapisują mu część kamienicy zw. Rudgierowska na wyderkaf.

 

 • 1679, 7 VIII, Lublin, w urzędzie radzieckim
  Burmistrz i rajcy m. Lublina, znając życzenie ks. Jana Gałęskiego prepozyta kościoła Świętego Ducha w Lublinie erygowania i ufundowania kantorii, jako kola-torzy kolegiaty, nie wnoszą żadnych sprzeciwów i zobowiązują się i swoich sukce­sorów do prezentowania na wspomnianą kantorię wyłącznie prepozytów kościoła Świętego Ducha.

 

 • 1679,14 lipca
  Wizja kamienicy zw. Bazanowska na przedmieściu Lublina przeprowadzona przez komisarzy wyznaczonych przez oficjała lubelskiego, ks. Rozwadowskiego.

 

 

Oryg., pap., k.11+3 doklejone +2 luźne, opr. w zielony perg., 21,8 x 28,2 cm; zachowany dość do­brze; j. łac.

Pieczęć wosk. barwy naturalnej, w puszce met. bez wieczka, na jedw. sznurku jbw., nieczytelna. Na k. 11: nota o oblacie dok. erekcyjnego w ks. radź. 12 III 1681 r. i podpis Tomasza Argiela, pisa­rza miejskiego.

Pod tekstem: „Matthias Rozwadowski S.Th. et VJD Schol[asticus] Sand[omiriensis] Off[icalis] Lu-blinen[sis] ad suprascripta Commissarius specialiter deputatus mp”; „Thomas Antoiiius Choru-szewicz Apostolicus et Consistorii Lublin[ensisJ actuarius actusąue [!] pres[enti] notarius mp.”

Reg.: AmL, sygn. 151, nr 205.

Druk: Riabinin, nr 380.

Wykaz, 178; DmL, sygn. 182.

Uwaga: Maciej Kazimierz Rozwadowski był oficjałem lubelskim w 1. 1678 – 1681, por. H e m p e-r e k, Oficjalat, s. 223,; Tomasz Antoni Choruszewicz był notariuszem w konsystorzu lubelskim w 1. 1669 – 1682, tamże, s. 245.

 

 

Skip to content