1535, 28 września, Kraków

die Natalis s. Venceslai martyr.

Zygmunt król polski potwierdza przywileje celne m. Lublina oraz poleca wo­jewodom, kasztelanom, starostom i celnikom, aby nie pobierali żadnych ceł od towarów mieszczan lubelskich i tych przedmieszczan, którzy podlegają jurysdykcji miejskiej i ponoszą na równi z mieszczanami ciężary publiczne.

Oryg., 2 egz.:

1 – perg., 34,2 x 22,2+9,7 cm, zachowany dobrze; j. łac. Pieczęć, wosk., wyciśnięta na perg., w większej części wykruszona.

090

Pod tekstem: „Ad mandatum Sacre Maiestatis Regie proprium”; podpis Piotra [Tomickiego], pod­kanclerzego. Na odwrocie: regest [XVI w. – przekreślony]; „NB. Alterum simile priuilegium inwenitur”; „NB.21mi Priuilegium in quo connot[atur] libertas civ[ium] Lublinen[sium] a theloneis omnibus Anno D[omi]ni 1535 (die Natalis s. Venceslai Martiris – dopisane później)”; „Serenissimi Sigis-mundi 1 7[?] mum”.

 

2 – perg., 33,5 x 22,5+9 cm, zachowany dobrze; j. Łac.

092

  • Transkrypcja
  • Tłumaczenie

Sigismundus Dei gratia rex Polonie, magnus dux Lithuanie, Russie, Prussie, Masouie etc. dominus et heres, universis et singulis dignitariis et officialibus, palatinis, castellanis, capitaneis, tenutariis, burgrabiis, proconsulibus et consulibus civitatum et oppidorum ac theloneatoribus pontium et aggerum custodibus pontaliumque theloneorum et aggeralium exactoribus et eorum vicegerentibus ceterisque subditis in regno et dominiis nostris ubilibet constitutis sincere et fidelibus dilectis gratiam nostram regiam. Magnifici, generosi, nobiles et famati ac providi sincere et fideles dilecti manifestum vobis et cuilibet vestrum facimus, quia consules et cives nostri Lublinenses exhibuerunt coram nobis privilegia duorum predecessorum nostrorum, Polonie regum, per nos confirmata, quibus ab omnibus et singulis theloneorum solutionibus ab eorum mercibus quibuslibet, per loca et dominia terrarum regni nostri, ubicumque thelonea ipsa exoluuntur, facti sunt immunes et liberi. De quibus vobis et cuilibet vestrum testimonium perhibemus mandantes, ut eosdem cives Lublinenses ac eorum suburbanos, qui sub civili iurisditione consistunt et qui equalia onera cum aliis civibus civitatem illam Lublinensem incolentibus ferunt, in hac libertate eis concessa ominmode conservetis nullaque thelonea ab illis et eorum mercibus requiratis et exigatis, nec exigi faciatis, pro gratia nostra secus non facturi. Datum Cracouie, die natalis sancti Venceslai martiris, anno Domini millesimo quingentesimo trigesimo quinto, regni vero nostri anno vigesimo nono.

Petrus episcopus et vicecancellarius subscripsit.

Ad mandatum sacre maiestatis regie proprium.

Zygmunt z łaski Boga król Polski, wielki książę Litwy, Rusi, Prus, Mazowsza itd. pan i dziedzic, wszystkim i pojedynczym dygnitarzom i urzędnikom, wojewodom, kasztelanom, starostom, dzierżawcom, burgrabiom, burmistrzom i rajcom miast i miasteczek oraz celnikom mostów i   obrońcom grobli oraz poborcom mostowego i grobelnego i ich podwładnym oraz innym poddanym w naszym królestwie gdziekolwiek byliby szczerym i drogim poddanym łaskę naszą królewską [okazujemy]. Wspaniałym, szczodrym, szlachetnym i osławionym oraz przezornym szczerze nam drogim oznajmiamy wam i komukolwiek z was czynimy [wiadomym], że rajcy i mieszczanie lubelscy pokazali nam przywileje dwóch naszych poprzedników, królów Polski, przez nas konfirmowane, wedle których od wszystkich i pojedynczych celnych opłat od ich jakichkolwiek należności, w miejscach i władztwach ziemskich naszego królestwa, gdziekolwiek to cło jest pobierane, są uczynieni wolnymi i zwolnionymi. Stąd ogłaszamy wam i komukolwiek z was nakazując, aby tychże mieszczan lubelskich i ich przedmieszczan, którzy znajdują się pod miejską jurysdykcją i którzy równe ciężary z innymi mieszczanami tenże Lublin zamieszkującymi ponoszą, w tej wolności im udzielonej zupełnie pozostawcie i żadnego cła od nich i ich majątku nie żądajcie i nie wymagajcie, ani nie uczyńcie pobranym, inaczej nasza łaska nie zostanie wam udzielona. Dane w Krakowie, w dzień urodzenia świętego Wacława męczennika, roku Pańskiego tysiąc pięćset trzydziestego piątego, roku zaś naszego panowania dwudziestego dziewiątego.

Piotr biskup i podkanclerzy podpisał.

Na polecenie świętego, własnego królewskiego majestatu.

Pieczęć mn. kor., wosk., wyciśnięta na perg., częściowo wykruszona; por. Gumowski, nr 46.   

Pod tekstem: „Ad mandatum Sacre Maiestatis Regie proprium”; podpis Piotra [Tomickiego], podkanclerzego.Na odwrocie: „Anteurbani Lublinen[ses] liberi a solutione theloneorum qui ferunt onera civilia”; Priulilegi… quo … Jurisdictioni ciuili et onera …civibus ferunt”; „NB. Alterum simile Priuilegium inwenitur” (przekreślone); inny napis zakreślony; „Nro 90mo” (sumariusz z r. 1836).

Kopia z XVIII w., nie uwierzytelniona (sygn. 55).

Odpis: KmL, sygn. 247, nr 7 (sygn. 55a); reg.: KmL, sygn. 248, s.29 (pod błędną datą dzienną: „die natalis s. Stanislai”); AmL, sygn. 151, nr 104 i 105.

Druk: Riabinin, nr 153.

Wykaz, 55; DmL, sygn. 65; Wykaz, 55a; DmL, sygn. 66.

Uwaga: Dokument oznaczony sygn. 66 różnią od dokumentu sygn. 65 słowa: „ab eorum mercibus quibuslibet” dodane po słowach: „singulis theloneorum solucionibus”.

 

 

Skip to content