1541, 27 października, Wilno

pridie ss. Simonis et Jude ap.

Zygmunt król polski, odwołując się do przywileju księcia Władysława [zob. nr 1] nadającego, m.in. wójtowi lubelskiemu prawo budowania młynów w granicach miasta, zezwala radzie na wybudowanie młyna na rz. Bystrzycy, z którego dwie miary przeznacza na zamek królewski, a trzecią dla rajców na ich prywatny użytek; na naprawę młyna król będzie dawał dwie części, rajcy jedną. Gdyby młyny królewskie i słodownie nie pracowały wskutek niedostatku wody lub z innych powodów, wszyscy winni udawać się wyłącznie do młyna, który wybudują rajcy i w nim składać słód i mleć.

Lista świadków

196

 

Oryg., perg., 58,5 x 29+7,8 cm, zachowany dobrze; j. łac.

Pieczęć mn. kor., w misecze wosk., na jedw. sznurku wbw., zachowana w połowie; por. Gumowski, nr 46.

Pod tekstem: relacja i podpis Samuela Maciejowskiego, podkanclerzego.

Na odwrocie: 2 regesty, w większej części zatarte; „Lectum”; „Nro 107” (sumariusz z r. 1836).

Odpis: AGAD, MK, sygn. 62, s.352, 360; reg. KmL, sygn. 248, s.33; AmL, sygn. 151, nr 121.

Druk: Riabinin, nr 180; MRPS, IV, nr 20657,20658.

Wykaz, 72; DmL, sygn. 84.

 

Skip to content