1535, 3 września, Kraków

f. 6 prox. pt fest. s. Egidii

Zygmunt król polski powtarza i potwierdza poniższy dokument:

  • 1527, 2 lipca, w klasztorze NMP w Lublinie
    f. tertia ipso die Visitationis b. virg. Marie
    Jan [Gabriel] z Tęczyna kasztelan lubelski i Piotr Firlej z Dąbrowicy kasztelan chełmski, komisarze królewscy stwierdzają zawarcie ugody między ksienią klasztoru św. Brygidy i jego przeorem z jednej strony, a rajcami i całym pospólstwem m. Lublina z drugiej, w sprawie wodociągów i gruntów, na których je wybudowano. Rajcy zapewnili klasztorowi prawo do korzystania z wody wodociągowej, zaś klasztor zobowiązał się dostarczać rurmistrzowi kłody i wszystkie materiały niezbędne do wodociągu oraz opłacać robotę rurmistrza. Klasztor nie będzie czynił miastu żadnych przeszkód w korzystaniu z przywilejów dotyczących wodociągów nadanych mu przez króla Kazimierza (1471, 21 VI, w Krakowie) oraz nie będzie rościł prawa własności do kanałów, jak też gruntów, przez które biegną. Ponad to zobowiązał się zlikwidować trzy ogrody wraz z domami, które wcześniej pobudował w pobliżu wodociągu, natomiast czwarty dom rajcy przeniosą na koszt miasta w miejsce wskazane przez ksienię przeora, zaś w przyszłości żadna ze stron nie będzie zabudowywać guntów, których dotyczy ugoda. Rajcy zobowiązali się nie czynić klasztorowi przeszkód w korzystaniu z łanów zwanych Ordyczyńskie.

066

 

Oryg., perg., 57 x 28 +6,5 cm, bardzo zniszczony, podarty, znaczne ubytki tekstu, plamy; j.łac.
Pieczęci brak.
Pod tekstem: relacja i podpis Piotra Tomickiego, podkanclerzego.

Na odwrocie: napis zatarty; „N99no” (sumariusz z r. 1841).

Odpis: KmL, sygn. 145, k.29v-30v; reg.: KmL, sygn. 148, s. 30;AmL, sygn. 151, nr 99.

Druk: Riabinin, nr 147; MRPS, IV, nr 17185. Wykaz, 52; DmL, sygn. 62.

Uwaga: datę dok. Wzmiankowanego uzupełniono na podstawie : Riabinin, nr 55.

 

Skip to content