1524, 12 maja, Kraków

f. 5 prox. pt fest. Natalis s. Stanislai ep. et martyr.

Zygmunt król polski ze względu na konieczność obwarowania m. Lublina przeciwko Tatarom i innym wrogom, zezwala burmistrzowi i rajcom wydawać, według ich uznania, jednemu, dwu, lub większej liczbie mieszczan lubelskich, a nawet obcym, pozwolenie na palenie i sprzedaż gorzałki i przeznaczenie uzyskiwanych z tego tytułu dochodów na reperację miasta i inne jego potrzeby.

PL-35-22-DmL-44-1-1-2

  • Tłumaczenie
Zygmunt z łaski Boga król Polski, wielki książę Litwy, Rusi, Prus itd. pan i dziedzic oznajmiamy wszystkim niniejszym pismem, ponieważ chcemy powiększyć wspólne użytki i dochody naszego miasta Lublina, aby łatwiej mogło być naprawione oraz bardziej obwarowane przed atakami nie tylko Tatarów lecz i innych wrogów, [iż] nadaliśmy i udzieliliśmy pozwolenie [które to] dajemy i udzielamy burmistrzowi i rajcom tegoż naszego miasta Lublina, obecnie i na przyszłość, aby mogli zezwalać według ich woli i upodobania pojedynczym, dwóm bądź wielu swoim mieszczanom lub obcym i cudzoziemcom, palić gorzałkę za roczny czynsz oraz ją publicznie sprzedawać i szynkować; a na innych mieszkańców tegoż miasta jakiegokolwiek są stanu czy obrządku zakaz jej sprzedaży i palenia tak w samym mieście, jak i poza nim, stosownym prawem i w sposób dozwolony [nałożony], starym zwyczajem w tym mieście długo przestrzeganym niezależnie od tego na kogo, [zakaz] palenia i sprzedaży gorzałki znosimy niniejszym na wieczne czasy. Burmistrz zaś i wyżej wymienieni rajcy czynsz z tej gorzałki powinni i są zobowiązani przeznaczyć na naprawę miasta lub na inne jego potrzeby. Na świadectwo czego nasza pieczęć została przywieszona do dokumentu. Dane w Krakowie w czwartek po święcie narodzin świętego Stanisława biskupa i męczennika, sławnego naszego patrona, w maju roku Pańskiego tysiąc pięćset dwudziestego czwartego, osiemnastego roku naszego panowania. Z relacji pełnego czci dla Chrystusa ojca, pana Piotra z Tomic biskupa krakowskiego i poznańskiego oraz podkanclerzego Królestwa Polski.

Oryg., perg., 60,5 x 25 + 11,3 cm, zachowany dobrze, kilka plam; j. łac.

Pieczęć mn. kor., w miseczce wosk., na jedw. sznurku dbw.; por. Gumowski, nr 46.

Pod tekstem: relacja i podpis Piotra Tomickiego, podkanclerzego.

Na odwrocie: „De vino sublimato”; „NB 37mi Priuilegium in quo continet… civibus vinum propinare consensu Splis Magistratus An Dni 1524”; „Gorzałka”; nota o okazaniu dok. lustratorom 18 II 1661 r.; „Nro 70mo” (sumariusz z r. 1836).

Odpis: KmL, sygn. 145, k.28-28v; reg.: KmL, sygn. 248, s.26; AmL, sygn. 151, nr 81.

Druk: Lublin w dokumencie, nr 15; Riabinin, nr 120; AIKPS, IV, nr 13940.

Wykaz, 34; DniL, sygn. 44.

 

 

Skip to content