1543, 19 grudnia, Wielawieś

Zygmunt król polski poleca burmistrzowi i rajcom lubelskim, aby na mającym się odbyć jarmarku na Oczyszczenie NMP /2 II/ zostały pobrane cła królewskie, ponieważ z powodu obawy moru, jarmark przypadający na św. Szymona i Judę /28 X/ został odroczony, a z pobieranych na nim ceł król zrezygnował.

DML 90-1000025

Sigismundus Dei gratia rex Poloniae, magnus dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Mazouiae etc. dominus et haeres, famatis praeconsuli et consulibus civitatis nostrae Lublinensis fidelibus dilectis gratiam nostram regiam. Generosi fideles dilecti, quoniam propter pestilentia metum nundinas Lublinenses, quae pro feriis Simonis et Judae apostolorum celebrari solent, prorogaveramus ideo telonea nostra regia, condonavimus nunc, quoniam pro feriis Purificationis Mariae nundinae Lublinenses edictas sunt, mandamus vobis, ne teloneorum nostrorum exactioni eam deinceps obsistatis, sed telonea exigi, ita uti prius permittatis aliter pro nostra gratia non fecerimus. Datum ex Wieliawiess XIX decembris, anno Domini MDXLIIIo, regni nostri XXXVIIo.

Ad mandatum sacrae maiestatis regiae proprium.

 

Oryg., pap. 21,8 x 32,5 cm; zachowany dość dobrze; j. łac.

Pieczęć mn. kor., pap.-wosk., niewyraźna; por. Gumowski, nr 46.

Pod tekstem: „Ad mandatum S. Mtis R. proprium”.

Na odwrocie: „niemasz”; „N 125” (sumariusz z r. 1841).

Reg.: AmL, sygn. 151, nr 125 (jako miejsce wystawienia dok. podano: Wilanów).

Druk: Riabinin, nr 188.

Wykaz, 75; DmL, sygn. 90.

Skip to content