1541, 8 czerwca, Wilno

Zygmunt król polski w związku ze skargą właścicieli łanów podmiejskich koło Lublina (wymienieni imiennie), poddanych królewskich, na radę miejską o to, że wbrew dawnemu zwyczajowi domaga się od nich opłaty podatku miejskiego zwanego szosem, podczas gdy oni mają obowiązek uiszczać tylko 12 groszy z łanu na św. Marcina do zamku, zabrania miastu żądania od tychże wspomnianej opłaty.

176

Sigismundus Dei gratia rex Polonie, magnus dux Litvanie, Russie, Prussie, Ma[soui]e etc. dominus et heres, famatis praeconsuli et consulibus civitatis nostre Lublinensis fidelibus dilectis gratiam nostram. Famati, fideles et dile[c]ti expositum est coram nobis in querela nomine providorum Jacobi dicti felix e Scznkow ac aliorum nostrorum subditorum, possessorum laneorum, seu prediorum circa civitatem nostram Lublinensem consistentium ex vos contra morem exactione civilem, quae schoss vocatur, quam ex predecessoribus suis nunquam solvere fuerunt obnoxii, preterquam per duodecim grossos ex quolibet prediali laneo pro festo sancti Martini ad arcem nostram pendere solent, quo […] ita est, ut exponitur censeremus illos affici non parva n[…] huiusmodi exactionem civilem ab ipsis laneos […] prediorum possessoribus exigere presumatis neque illo […]l id decreto astringatis pro gratia nostra aliter non facturi. Datum Vilne, VIIIa Junii, a[nno Domini MDXLIo], regni nostri anno XXXV.

 

Oryg., pap., 21,5 x 25,8 cm; frag. tekstu wydarte, cały dok. podklejony pap.; j. łac.

Pieczęć mn. kor., pap.-wosk. nieznacznie wykruszona;

por. Gumowski, nr 46.

Pod tekstem: „Ad mandatum sacre regie maiestatis proprium”.

Dok. wyłączony z akt luźnych m. Lublina. DmL, sygn. 81.
Skip to content