1691, 2 kwietnia, w Lublinie

Burmistrz, rajcy, wójt, ławnicy, starsi cechowi i przedstawiciele pospólstwa m. Lublina uchwalają ordynację regulującą sprawy: kościoła farnego, szpitala Świętego Ducha, kościoła św. Krzyża za murami, szkoły farnej, praw urzędu radzieckiego, sądów, pisarzy obu urzędów, syndyka, lonerii, dzierżaw i kontraktów, lokacji, wa­gi, kramów, podatków w nadzwyczajnych potrzebach miasta, podatków publicz­nych, sądów fiskalnych, jurydyk, prawa miejskiego, wolności i powinności miesz­czan, zbrojowni oraz Żydów.

 

Oryg., pap., k. 1-13, opr. półsk., 21 x 30,5 cm; karty podarte, zlaminowane; j. pol.

Pieczęcie: burmistrza, por. Kattilog, nr 6 i ławy, por. Katalog, nr 15, pap.-wosk., zachowane dość do­brze.

Pod tekstem: podpisy wystawców (kilkadziesiąt).

Na k. 13v: noty o oblacie dok. w ks. radź. 3 IV 1691, podpis T. Argiela pisarza miejskiego oraz o przedstawieniu dok. w sądzie asesorskim w Warszawie 11 IV (data roczna uszkodzona), podpis S. Hankiewicza.

Na okładce: „nro 174to” (sumariusz z r. 1836).

Odpis: KmL, sygn. 145, k.76v-83; KmL, sygn. 229, k.39-43; reg.: KmL, sygn. 248, s.56-57; AmL, sygn. 151, nr 208.

Druk: Lauda, ni 273; por. także: Riabinin, nr 387; Kat. Łopac, nr 97.

Wykaz, 182; DmL, sygn. 184.

Uwaga: Dok. współopr. z nr. 280.

Skip to content