1530, 20 grudnia, Piotrków

f. tertia in vig. s. Tliomae ap.

Zygmunt król polski w związku z prośbą mieszczan lubelskich o pozwolenie na pobieranie grobelnego czyli mostowego z przeznaczeniem na naprawę dróg, które wraz z gospodami publicznymi mieszczanie pobudowali z dużym nakładem kosztów wokół miasta, poleca Janowi [Gabrielowi] z Tęczyna staroście lubelskiemu oraz Piotrowi z Dąbrowicy kasztelanowi chełmskiemu, aby zbadali stan dróg i określili sumy potrzebne na ich naprawę. Nakazuje zarazem wyznaczyć na targ koński inne, bardziej dogodne miejsce.

PL-35-22-DmL-48-1-1

  • Transkrypcja
  • Tłumaczenie

Sigismundus Dei gracia rex Polonie, magnus dux Lithuanie, Russie tociusque Prussie ac Mazouie etc. dominus et heres, magnificis Joanni de Thanczin castellano et capitaneo Lublinensi, curie nostro marsalco et Petro de Dambrouicza castellano Chelmensi sincere nobis dilecti exposuerunt hic nobis cives nostri Lublinenses, quia magnis et continuis sumptibus suis civibus vias et diversoria publica circumicia civitate Lublinensi sittis pro comodiori homini meliorique transitu reficere et instaurare consueverint supplicatumque maiestati nostre humiliter, ut munificencia nostra regia eos relevare et aggerale seu pontale aliquod conveniens illis constitutione dignaremur. Inquientens se ad reparacionum huiusmodi viarum suffire non posse ex bonis suis civilibus nisi munificencia // nostra regia sufulti finissent. Proinde comertum non habentes, prefatum huiusmodi viarum et sumptum quos ad reparacionem viarum predictorum ipsi cives facere consueverint, committimus signa vestris mandantes qualitius rei huiusmodi ac viarum posicione cognita et quibus sumptibus reparari consueverint, quod que vectigal seu aggerale civibus ipsis concedendis respectum eorum sumptum arbitraverint. Nos literis suis patentibus aut signa sua magnifici marsalce ederat et informet, item idem cives Lublinenses querunt multum incommodi talis sustinere ex loco, in quo equi vendi solent inquiens eorum cum seu forum equorum magno esse civitatis ipsorum incomod […]derovi supplicantes, ut forum alium venditorum equorum illis […] dignaremur. Nos etiam petitioni ipsorum civium nostrorum benignitatis annuentes, ut pote iuste commitimus eis prsentibus, ut locum, olim pro huiusmodi foro equino, illis assignent, quo vendentes et ementes sine civitatis nostro modo et dedecore uti fruique possint et valeant locumque huiusmodi, tamquam publicum in forum huiusmodi equarum vendendum constituerunt et per edictum publicum, signum tua magnifice marsalce […] illius loci assignet et future pro officio suo et gracia nostra. Datum […] feria tercia, in vigilia sancti Thome apostoli, anno Domini millesimo quingentesimo tricesimo, regni aute nostri anno vigesimo quarto.

Ex commissione sacre maiestatis regie propria.

Zygmunt z łaski Boga król Polski, wielki książę Litwy, Rusi oraz całych Prus i Mazowsza itd. pan i dziedzic, wspaniałym Janowi z Tęczyna kasztelanowi i staroście lubelskiemu, marszałkowi naszego dworu i Piotrowi z Dąbrowicy kasztelanowi chełmskiemu, szczerze nam drogim [oświadczamy, że] nasi mieszczanie lubelscy przedstawili nam, że wielkimi nakładami ich mieszczan drogi i gospody publiczne wokół miasta Lublina znajdujące się, dla wygody ludzi i lepszego przejścia zwykli [je] naprawiać i odrestaurować, zatem poprosili pokornie nasz majestat, aby naszą hojnością im znieść jakiekolwiek grobelne, czyli mostowe [a które było] zwykle ustanowione, [co też] pragniemy [uczynić]. Oświadczając, że oni nie mogą [podołać] takiej naprawie dróg z ich własnych dóbr, a tylko ze szczodrością naszego majestatu wesprzeć by się mogli. Dlatego nie mając dostatecznej wiedzy, wspomniane drogi i nakłady, które dla ich naprawy ci mieszczanie zwykli ponosić, nakazujemy waszej uwadze, że rzeczy i położenie dróg poznaliśmy oraz [to], jakimi nakładami naprawiane są w zwyczaju, ponieważ podatek grobelny, czyli mostowy przyznajemy tymże mieszczanom mając na względzie ich majątek. My ich dokumenty publiczne lub uwagi wspaniałego marszałka powierzamy ogłosić wszem i poinformować, że ci mieszczanie lubelscy skarżą się, że doznają wielkiej straty w miejscu, w którym zwykle się sprzedaje konie, oświadczając, że ich miasto ponosi wielkie niedogodności […] prosząc, abyśmy przeznaczyli inne miejsce na targ koni. My także życzliwość okazując naszym mieszczanom, mianowicie prawnie polecamy, aby miejsce, na przyszłość, na ten targ sprzedaży koni im przypiszą, że sprzedażą i kupnem bez zgody i uszczerbku naszego miasta będą mogli używać i cieszyć się, a także pragnąc to miejsce, tak publiczne na targu sprzedaży koni ustanowić i poprzez rozporządzenie publiczne, [i] uwagę twoją wspaniały marszałku, to miejsce wyznaczyć ze względu na powinność twego urzędu i łaskę naszą. Dane […] we wtorek, w wigilię świętego Tomasza, roku Pańskiego tysiąc pięćset trzydziestego, roku zaś naszego panowania dwudziestego czwartego.

Z polecenia świętego, własnego majestatu królewskiego.

Oryg., pap., 32 x 43 cm, przedarcie na złożeniu, tekst nieznacznie uszkodzony; filigran; j. łac.Pieczęć w. Kor. pap .-wosk., legenda nie odciśnięta; por. Gumowski, nr 45.

Pod tekstem: „Ex commissione Sacre M Regie propria”.

Na odwrocie: N 85 (sumariusz z r. 1841).

Reg.: KmL, sygn. 248, s.27; AmL, sygn. 151, nr 85.

Druk: Riabinin, nr 127.

Wykaz, 38; DmL, sygn. 48.

Uwaga: Jan Gabriel Tęczyński był starostą lubelskim w 1. 1530 – 1552, por. Urzędnicy lubelscy, nr 312; Piotr Firlej z Dąbrowicy był kasztelanem chełmskim w 1. 1527 – 1535, Urzędnicy chełmscy, nr 1096.

 

 

Skip to content