1504, 27 lipca, na zamku krakowskim

sab. pt fest. s. Jacobi ap.

Jan Reychman wójt prowincjalny i siedmiu ławników Sądu Najwyższego Prawa Magdeburskiego na Zamku Krakowskim (wymienieni imiennie), na specjalne polecenie króla Aleksandra, zatwierdzają kontrakt zawarty przez pełnomocników spadkobierców Stanisława Morsztyna wójta dziedzicznego lubelskiego z jednej i przedstawicieli m. Lublina z drugiej strony, dotyczący sprzedaży miastu za 2400 florenów wójtostwa dziedzicznego lubelskiego z wsią Bronowice, z wyjątkiem kamienicy w Rynku, którą – wraz z dwoma przylegającymi placami – zachowano dla dzieci Stanisława Morsztyna.

PL-35-22-DmL-28-1-1-2

 

Oryg., perg., 55,5 x 39+12 cm, zachowany dobrze; inicjał „N”; j. łac.

Pieczęci brak, 4 dziury po sznurku i jego odcisk.

Na marginesie z lewej: „NB 2400 flp”; „osobno wieś Konopnica”.

Na odwrocie: 2 regesty [XVI, XVIII w.]; noty o okazaniu dok. lustratorom w r. 1617 i 16 II 1661 r.; „Nro 54to” (sumariusz z r. 1836).

Kopia z XVIII w. uwierzytelniona pieczęcią burmistrzowską, Katalog, nr 8.

Odpis: KmL, sygn. 145, k.10 – 11v; APK, SWPM, sygn. I -10, s.319-320; reg.: KmL, sygn. 248, s.22; AmL sygn.151, nr 60.

Druk: Lublin w dokumencie, nr 13; Riabinin, nr 88.

Wykaz, 18; DmL, sygn. 28.

 

 

Skip to content