1511, 25 stycznia, Piotrków, na sejmie walnym

sab. festi Corwersionis s. Pauli

Zygmunt król polski wobec sporu zaistniałego między Wiktorynem z Sienna starostą chełmskim z jednej, a m. Lublinem z drugiej strony o pobieranie cła i opłaty 1 grosza od pieczęci od kupców lubelskich przejeżdżających przez miasto Chełm, na podstawie okazanych przywilejów miejskich, zabrania obecnemu staroście i jego następcom pobierania wspomnianych ceł i opłaty od lublinian.

PL-35-22-DmL-38-1-1

  • Transkrypcja
  • Tłumaczenie

Sigismundus Dei gracia rex Polonie, magnus dux Lithuanie, Russie Prussieque etc. dominus et heres, significamus tenore presencium, quibus expedit universis, quomodo dum controversia coram nobiles et consiliariis nostris: inter generosum et famatos Victoriuum de Szyenno capitaneum Chelmensem ex una et preconsulem ac consules totamque comunitatem civitatis nostre Lublinensis partibus ab altera, de et super exigendo theloneo et solucione unius grossi a sigillo, quem capitaneus ipse et sui factores ab ipsis Lublinensis per civitatem ipsam Chelmensem cum ipsorum mercibus proficiscentibus expetabant orta fuisset. Nos, visis ipsorum Lublinensium libertatibus, decrevimus unacum consiliariis nostris et presentibus decrevimus, quod idem capitaneus modernus et alii pro tempore existentes, capitanei Chelmensi, nulla thelonea et neque eundem grosssum racione sigilli expetere et exigere ab ipsis Lublinensibus debebit et debebunt, quod quidem decretum nostrum robur debite firmitatis obtinere decrevimus. Harum serie quibus in testimonium sigillum nostrum est subimpressum. Datum in conventione generali Piiotrkoviensium, sabbato festi Conversionis sancti Pauli, anno Domini millesimo quingentesimo undecimo, regni vero nostri anno quinto.

Mathias dominus episcopus et vicecancellarius subscripsit.

Relatio reverendi in Christo patris domini Mathie episcopi Premisliensis et Regni Polonie vicecancellarii.

Zygmunt z łaski Boga król Polski, wielki książę Litwy, Rusi oraz Prus itd. pan i dziedzic, oznajmiamy niniejszym, tym których to dotyczy, gdyż powstał spór pomiędzy szlachetnymi i doradcami naszymi: z jednej strony szlachetnym i sławnym Wiktorynem z Sienna starostą chełmskim oraz burmistrzem i rajcami oraz całym pospólstwem naszego miasta Lublina z drugiej strony, o pobieranie cła i podatku jednego grosza od pieczęci, którą tenże starosta i jego wykonawcy pobierają od tychże mieszczan lubelskich, [którzy] podążają przez tenże Chełm ze swoimi dobrami. My, gdy zobaczyliśmy tychże Lublinian wolności, nakazujemy wraz z naszymi doradcami i niniejszym rozkazujemy, żeby tenże starosta, obecny i inni będący stosownie do okoliczności starostowie chełmscy, żadnego cła oraz także żadnego grosza ze względu na pieczęć oczekiwać i wymagać od tychże Lublinian nie powinni i nie będą, ponieważ nakazaliśmy, aby nasze rozporządzenie otrzymało należną moc. Na świadectwo czego prawnie nasza pieczęć została odciśnięta [na dokumencie]. Dane na sejmie walnym piotrkowskim, w sobotę święta nawrócenia świętego Pawła, roku Pańskiego tysiąc pięćset jedenastego, naszego zaś panowania roku piątego.

Maciej pan biskup i podkanclerzy podpisał.

Z relacji pełnego czci dla Chrystusa ojca, pana Macieja biskupa przemyskiego i podkanclerzego Królestwa Polski.

 

Oryg., perg., 28 x 23,7 cm, zachowany dobrze; j. łac.Pieczęci brak, ślad wosku na perg.

Pod tekstem: relacja i podpis Macieja Drzewickiego, podkanclerzego.

Na odwrocie: regest [XVII w.]; „N 25tum privilegium in quo continetur in capitaneatu Chelmensi libertatio a theloneis AD  1511” ; „Decretum Serenissimi Sigismundi 4tmn”; „Theloneum Chelmen[se]” (in Anno 1511 – dopisane później); N 71 (sumariusz z r. 1841).

Odpis: KmL, sygn. 247, nr 4; reg.: KmL, sygn. 248, s.24; AmL, sygn. 151, nr 71.

Druk: Riabinin, nr 106; MRPS, IV, nr 9824,17178.

Wykaz, 29; DmL, sygn. 38.

Uwaga: Wiktoryn Sienieński był starostą chełmskim w 1. 1510 1512, por. Urzędnicy chełmscy, nr 1421.

 

 

Skip to content