1535, 26 maja, Wilno

f. ąuarta in vig. Ss. Corporis Christi

Zygmunt król polski powtarza i potwierdza poniższy dokument:

  • 1535,13 maja, w grodzie lubelskim
    f. ąuinta a. Festa Pentecostes
    Komisarze królewscy wydają dekret w sprawie wydalenia z Lublina Żydów, także Joska Piesaka.

037

Oryg., perg., 42 x 21,7 cm, zniszczony, podarty, pismo w większej części zatarte; j. łac.

Pieczęci brak, ślad wosku na perg.

Pod tekstem: relacja Jana Chojeńskiego, biskupa przemyskiego [kanclerza].

Na odwrocie: „NB 28vum Priuilegium in quo continetur Piessak Judaeus a civitate Lublinen[si] …”; „Lectum”; „Nro 82do” (sumariusz z r. 1836).

Reg.: KmL, sygn. 248, s.30; AmL, sygn. 151, nr 94 (regest błędny).

Druk: Riabinin, nr 142.

Wykaz, 47; DmL, sygn. 57.

Uwaga: Riabinin w regeście podaje, że król zatwierdza dekret starosty lubelskiego, Jana [Gabriela] z Tęczyna, jednak starosta, który był jednym z komisarzy (por. Szczygieł, Konflikty, s.134), uwierzytelniał tylko ekstrakt dekretu komisarskiego z ks. grodz.

 

 

Skip to content