1565, 12 maja, Piotrków

Zygmunt August król polski w związku ze skargą Arnolfa Uchańskiego wojewody płockiego i starosty wyszogrodzkiego na władze i pospólstwo m. Lublina, że ci, pod pretekstem jakichś dokumentów królewskich, zabraniają odbudowy domu położonego na przedmieściu przed Bramą Krakowską a spalonego podczas jego pożaru, który to dom i plac wspomniany wojewoda niegdyś pozyskał od mieszczanina lubelskiego, nakazuje władzom miejskim pod karą 2000 florenów węgierskich, by nie przeszkadzali w zabudowie placu.

0003

  • Transkrypcja
  • Tłumaczenie
Sigismundus Augustus, Dei gratia rex Poloniae, magnus dux Lituaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae etc., dominus et haeres, famatis proconsuli et consulibus, advocato et scabinis totique communitati civitatis nostrae Lublinensis fidelibus dilectis, gratiam nostram regiam. Famati fideles dilecti! Detulit ad nos magnificus Arnolphus Vchanski palatinus Plocensis et capitaneus noster Wyschegradiensis, quod fidelitatis vestrae praetextu quarundam literarum nostrarum, et in magnum praeiudicium magnifici Palatini praedicti aream ipsius in suburbio civili Lublinensi ante portam Cracoviensem sit, quam antea una cum domo a quodam concive vestro conquisivit, sed haec domus casu fortuito ignis incendio consumpta sit, authoritate quadam sua propria, nec convicto prius iure reedificare impugnant, vimque ac violentiam quandam in eo eidem ipsi magnifico palatino Plocensi inferunt. Proinde volentes illi hac in parte de remedio iustitiae providere, mandamus fidelitatibus vestris, serio atque ita habere omnino volentes, ut non obstantibus quibusvis literis nostris, si quae ex mala informatione in praeiudicium magnifici Palatini praescripti datae sunt, vel etiam et adhuc eas dare contingat, structuras et aedificationes in area prae dicta construere permittant, nec id ratione aliqua prohibeant. Etsi quid in eo ab eodem magnifico palatino Plocensi praeiudicii habeant, iure cum eo prius experiant, pro gratia nostra et sub poena duorum millium aureorum ungaricaliumin una medietate fisco nostro, et in altera medietate magnifico, palatino praedicto irremissibiliter persolvendo. Aliter non facturi. Datum Petricoviae XII die Maii, anno Domini M DLXV, regni vero nostri anno XXXVI. Ad mandatum sacrae maiestatis regiae proprium

Zygmunt August, łaski Bożej król Polski, wielki książę litewski, pan i dziedzic ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki itd., sławetnym burmistrzowi i rajcom, wójtowi i ławnikom oraz całej społeczności naszego miasta Lublina, drogim wiernym [nam osobom], [wyrażamy] naszą królewską życzliwość. Sławetni, wierni i drodzy [Panowie]! Wielmożny Arnolf Uchański, wojewoda płocki i starosta wyszogrodzki doniósł nam, że Wierności Wasze, pod pretekstem [przestrzegania] pewnego naszego pisma i z wielką szkodą dla wspomnianego wielmożnego wojewody, jego położoną na przedmieściu miasta Lublina przed Bramą Krakowską parcelę, którą wcześniej nabył wraz z domem od jednego z Waszych współobywateli, lecz dom ten w wyniku jakiegoś przypadkowego zaprószenia ognia został strawiony przez pożar, samowolnie i nie dowiódłszy uprzednio swego prawa, sprzeciwiliście się odbudowie [domu] i użyliście gwałtu i przemocy wobec tegoż wielmożnego wojewody płockiego. Chcąc zatem zapewnić w tym wypadku sprawiedliwą pomoc prawną, z powagą polecamy Wam, Wasze Wierności, i chcemy, aby tak [właśnie] się stało, iżbyście nie tylko bez przeszkody ze strony jakiegokolwiek naszego pisma, o ile jakieś wskutek złej informacji zostało [przez nas] wydane na niekorzyść wspomnianego wielmożnego wojewody, lub też jeśli jakieś wypadłoby jeszcze wydać, pozwolili wznosić zabudowania i budynki na wspomnianej uprzednio parceli i z żadnego powodu tego nie zakazywali. A choćbyście doznawali z tego tytułu jakiejś krzywdy ze strony tegoż wielmożnego wojewody, winniście ze względu na nas najpierw dochodzić swych praw sądownie i to nieodwołalnie pod groźbą zapłacenia grzywny [w wysokości] dwóch tysięcy węgierskich złotych w jednej połowie na rzecz naszego skarbu, w drugiej zaś na rzecz uprzednio wymienionego wielmożnego wojewody. Inaczej nie czyńcie. Wydano w Piotrkowie, dnia 12 maja, w roku Pańskim 1565, zaś w roku panowania naszego 36. Na osobiste polecenie Jego Królewskiej Mości

Oryg., pap., bifolium, 20,03 x 31,5 cm; zachowany b. dobrze; j. łac.

Pieczęć pap.-wosk., odklejona, niewyraźna.

Pod tekstem: „Ad mandatum sacre regiae maiestatis proprium”.

Dok. wyłączony z akt luźnych m. Lublina.

DmL, sygn. 112.

_ZDJ0011

 

 

Skip to content