1532, 1 lipca, Kraków

f. secunda in vig. festi. diei Visitationis Marine

Zygmunt król polski na prośbę m. Lublina powtarza i potwierdza poniższy dokument:

  • 1532,18 czerwca, [Lublin] f. tertia prox. pt fest. ss. Vitti et Modesti
    Andrzej Lasota z Łopiennika podkomorzy generalny i podsędek ziemi lubelskiej, na podstawie wpisu do ksiąg podkomorskich, oznajmia o wyznaczeniu granic między posiadłościami Jana z Oleśnicy wojewody lubelskiego z jednej, a m. Lublina z drugiej strony, powtarzając poniższy akt graniczny:
  • 1532,11 kwietnia, [w polu] f. quinta prox. pt dom. Conductus Paschae
    Andrzej [Tęczyński] z Tęczyna wojewoda krakowski, Piotr [Firlej] z Dąbrowicy kasztelan chełmski, Andrzej Lasota z Łopiennika podkomorzy i podsędek, Piotr z Bystrzejowic sędzia i Jerzy Czerny z Witowic stolnik lubelski, jako ustanowieni przez króla komisarze, wyznaczają granice między wsiami Dys i Dłotlice należą­cymi do wojewody lubelskiego a m. Lublinem.
    Lista świadków (w dok. królewskim)

 

Oryg. Bibl. Łopac, nr 1736.

Kopia, XVIII w., pap. k. 2; 34,3 x 20,8 cm, zachowana dość dobrze, filigrany; nie uwierzytelniona; j. łac.

Na odwrocie: nota o oblacie w ks. radz. 11 VIII 1756; 76 (sumariusz z r. 1836).

Odpis: KmL, sygn. 145, k.36v-38; reg.: KmL, sygn. 248, s.28-29; AmL, sygn. 151, nr 89.

Druk: Riabinin, nr 134.

Wykaz, 41; DmL, sygn. 51.

Uwaga: Andrzej Lasota z Łopiennika był podkomorzym i podsędkiem lubelskim w 1. 1531 – 1552, por. Urzędnicy lubelscy, nr 194; Piotr Bystrzejowski z Bystrzejowic był sędzią lubelskim w 1. 1524 – 1546, tamże, nr 268; Jerzy Czerny z Witowic był stolnikiem lubelskim w 1. 1530 – 1547, tamże, nr 335; Jan Oleśnicki z Bochotnicy był wojewodą lubelskim w 1. 1520-1533, tamże, nr 366.

 

 

Skip to content